Miejskie Przedszkole nr 1 "Słoneczna Jedyneczka" w Sierpcu

 

Nawigacja

STATUT MP1 03.04. 2014r. REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY RODZICÓW kONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA 2012-2016 Raport z ewaluacji problemowej

Dokumenty

STATUT MP1 03.04. 2014r.

 

STATUT

MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1

„SŁONECZNA JEDYNECZKA”

W SIERPCU

    Opracowany na podstawie:

         1.Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991(Dz. U. z 2004 roku  Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

  1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku  w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 roku Nr 61, poz. 624 z późn. zm.), ostatnia zmiana  z dnia 09 lutego 2007r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 35, poz. 222)
  2. Rozporządzenia MEN z 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 4/2009., poz. 17),
  3. Rozporządzenia MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1487),

 

 

                                                                                                Załącznik Nr 1

                                                                                                 do Uchwały Nr I/212/2014

Rady Pedagogicznej

Miejskiego Przedszkola Nr 1

„Słoneczna Jedyneczka” w Sierpcu

z dnia 3 kwietnia 2014r.

 

Ilekroć w Statucie jest mowa o „ustawie” bez bliższego jej określenia należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.)

 

§ 1.

NAZWA PRZEDSZKOLA

1.    Przedszkole nosi nazwę – Miejskie Przedszkole Nr 1 „Słoneczna Jedyneczka”  w Sierpcu, zwane dalej przedszkolem, jest przedszkolem publicznym.

2.    Siedziba przedszkola znajduje się w Sierpcu przy ul. Kwiatowej 4.

3.    Ustalona nazwa jest używana przez przedszkole w pełnym brzmieniu.

4.    Przedszkole używa pieczątki urzędowej podłużnej z pełnym zapisem:

 

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE Nr 1

 „SŁONECZNA JEDYNECZKA”

09 - 200 Sierpc, ul. Kwiatowa 4,

NIP 776-15-60-319, REGON 000903570

tel. 24/ 275 – 13 – 11

 

5.    Ilekroć w Statucie jest mowa o przedszkolu należy przez to rozumieć, że chodzi o wyżej  wymienione przedszkole.

 

§ 2.

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w aktach wykonawczych do ustawy, a w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego.

1.                  Cele przedszkola.

1)  Przedszkole pełni w równym stopniu funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące.  Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

2) Celem nadrzędnym edukacji przedszkolnej jest wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci w zależności od ich indywidualnych potrzeb i możliwości, zmierzające do osiągnięcia stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

3)  Cele szczegółowe przedszkola:

a) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,

b) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe,

c) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,

d) rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach   z dziećmi i dorosłymi,

e) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci                   o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,

f) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa w zabawach  i grach sportowych,

g) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,

h) wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,

i) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej ( do rodziny rówieśniczej
i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej,

j) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

 

2.    Zadania przedszkola.

1) Zapewnienie opieki, wychowania i nauki w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa.

2) Zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w przedszkolu.

3) Organizowanie pracy z dziećmi zgodnie z zasadami higieny pracy, nauki i wypoczynku oraz prawidłowościami psychologii rozwojowej dzieci.

4) Dostosowanie treści, metod i form pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej do możliwości rozwojowych dziecka.

5) Organizowanie i udzielanie pomocy pedagogiczno - psychologicznej na zasadach opisanych w rozporządzeniu MEN z dnia z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

a) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w przedszkolu, polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności:

-  z niepełnosprawności;

- z niedostosowania społecznego;

- z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

- ze szczególnych uzdolnień;

- ze specyficznych trudności w uczeniu się;

- z zaburzeń komunikacji językowej;

- z choroby przewlekłej;

- z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

- z niepowodzeń edukacyjnych;

- z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;

- z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

b) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.

c) Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.

d) Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola,

e) Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu udzielają uczniom nauczyciele, oraz specjaliści wykonujący w przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, i terapeuci pedagogiczni, zwani dalej „specjalistami”.

f) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

- rodzicami uczniów;

- poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,  zwanymi dalej „poradniami”;

- innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;

- organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

g)  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu jest udzielana z inicjatywy:

- rodziców dziecka

- dyrektora przedszkola,

- nauczyciela lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem;

- poradni;

- asystenta edukacji romskiej;

- pomocy nauczyciela;

- pracownika socjalnego;

- asystenta rodziny;

- kuratora sądowego.

h) W przedszkolu  pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz w formie:

- zajęć rozwijających uzdolnienia;

- zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjo-terapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

- porad i konsultacji.

i) Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8.

j)  Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 5.

k)  Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 4.

l)  Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10.

ł)  Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia trwa 30 minut, a godzina zajęć specjalistycznych – 60 minut.

m) W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć specjalistycznych w czasie krótszym niż 60 minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć.

n) Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia specjalistyczne prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.

o) Porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści.

p)  Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści w przedszkolu, szkole i placówce rozpoznają odpowiednio indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne uczniów, w tym ich zainteresowania i uzdolnienia.

r)  Nauczyciele w przedszkolu oraz specjaliści prowadzą  obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna);

s) W przypadku stwierdzenia, że dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, odpowiednio nauczyciel lub specjalista niezwłocznie udzielają uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem i informują o tym dyrektora przedszkola.

t) W przypadku stwierdzenia przez nauczyciela lub dyrektora przedszkola, że konieczne jest objęcie dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną planują i koordynują udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno - pedagogicznej, w tym ustalają formy udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane. Podczas planowania i koordynowania udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

u) W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nauczyciele i specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględniają w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 71b ust. 7 pkt 2 i 3 ustawy, wnioski dotyczące dalszej pracy z uczniem, zawarte w dokumentacji prowadzonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 5 ustawy.

w) O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną dyrektor niezwłocznie informuje pisemnie rodziców dziecka o  ustalonych  formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy pomocy będą realizowane.

 

6) Organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi ze szczególnym uwzględnieniem stopnia i rozwoju niepełnosprawności poprzez:

a)  integrację z innymi dziećmi,

b) pomoc w kształtowaniu prawidłowych relacji ze światem zewnętrznym, rozwijaniu

     poczucia własnej wartości i tożsamości,

c) wszechstronne wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka opartego m.in. na

     zaspakajaniu potrzeb dzieci,

d) współdziałanie ze specjalistami, świadczącymi pomoc psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną, zdrowotną i inną,

f) organizowanie grupowych i indywidualnych zajęć reedukacyjnych i terapeutycznych,

g) systematyczne organizowanie współpracy z rodziną dzieci.

 

7) Umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej,

    językowej i religijnej poprzez:

a)    dostarczanie wiedzy dotyczącej historii oraz kultywowanie tradycji lokalnych, narodowych i religijnych,

b) zaznajamianie z pojęciami: ojczyzna - Polska, godło polskie, barwy narodowe, stolica państwa, hymn narodowy,

c) rozbudzanie zainteresowań dotyczących aktualnych wydarzeń z życia kraju i społeczności lokalnej,

d) organizowanie z udziałem dzieci uroczystości przedszkolnych związanych z obchodami świąt lokalnych, ogólnopaństwowych i religijnych,

e) włączanie dzieci w życie najbliższego środowiska lokalnego,

f) zwalnianie dzieci z uroczystości godzących w ich uczucia religijne,

g) organizowanie zajęć religii na życzenie rodziców (opiekunów prawnych) zgodnie z obowiązującymi przepisami - rozporządzenie MEN z dnia 14 kwietnia 1992r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach ze zmianami /ostatnia zmiana z dnia 25 marca 2014r. /

-  nauka religii w przedszkolu odbywa się w wymiarze dwóch zajęć przedszkolnych            /2 x 30min./

- uczestniczenie bądź nie uczestniczenie w przedszkolnej nauce religii nie może być powodem dyskryminacji przez kogokolwiek w jakiejkolwiek formie;

 - dzieciom nie uczestniczącym w nauce religii przedszkole zapewnia opiekę nauczyciela;

 

3.    Przedszkole realizuje zadania z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w jego wychowaniu i przygotowaniu do nauki w szkole poprzez:

1) Realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego z wykorzystaniem specyficznych metod i środków uwzględniających nierównomierny poziom rozwojowy grupy oraz potrzeby indywidualnej stymulacji zarówno wobec dzieci niepełnosprawnych jak i zdrowych, mając na względzie przygotowanie do nauki w szkole,

2) Integrację dzieci niepełnosprawnych, rozumianą jako włączanie dzieci w życie grupy rówieśniczej na zasadzie równości praw i obowiązków oraz na stwarzaniu warunków do

    pracy nad przekraczaniem barier rozwojowych,

3) Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci pochodzących z różnych środowisk społecznych,

4)  Tworzenie atmosfery akceptacji i bezpieczeństwa,

5)  Współdziałanie z instytucjami działającymi na rzecz wszechstronnego rozwoju dziecka,

6)  Spełnianie funkcji doradczej i wspierającej działania wychowawcze rodziny,

7) Uzgadnianie z rodzicami kierunku i zakresu zadań opiekuńczo – wychowawczych realizowanych w przedszkolu,

8) Ujednolicenie oddziaływań wychowawczo-dydaktycznych przedszkola i domu rodzinnego,

 

4.    Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem – odpowiednio do wieku dzieci, ich możliwości, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

1)   Do każdej grupy dzieci przebywających ponad 5 godz. dziennie przypisane są dwie nauczycielki i woźna na cały rok szkolny, zgodnie z arkuszem organizacyjnym przedszkola, a do grupy dzieci 3letnich także pomoc nauczycielki.

2) Opiekę oraz pełne bezpieczeństwo podczas zajęć dodatkowych: religia, języki obce zapewnia osoba prowadząca zajęcia.

3) Organizacja zajęć poza przedszkolem – podczas spacerów, wycieczek i zajęć na powietrzu, w ogrodzie przedszkolnym odpowiedzialność za bezpieczeństwo  dzieci ponosi nauczycielka i woźna oddziałowa. Zgodnie z Regulaminem spacerów i wycieczek nauczycielka jest zobowiązana:

a)    ustalić liczbę dzieci i liczbę personelu biorącego udział  tj. od 10 do 15 dzieci na jedną osobę dorosłą personelu,

b)   zapewnić opiekę dzieciom, które z uzasadnionych powodów pozostają w przedszkolu,

c)    zabrać ze sobą na dalszą wycieczkę środki niezbędne do udzielenia pierwszej pomocy.

4) W przypadku zachorowania dziecka na terenie przedszkola powiadamia się o tym rodziców. Mają oni obowiązek odebrać dziecko z przedszkola i zapewnić mu opiekę medyczną.

5) W  przedszkolu nie wolno podawać dzieciom żadnych leków. Jednak w szczególnie uzasadnionych przypadkach (choroby przewlekłe) każde podanie leków w przedszkolu, powinno się odbywać na pisemne życzenie rodziców. Rodzice powinni przedstawić zaświadczenie lekarskie określające nazwę leku, dawkę, częstotliwość podawania i okres leczenia.

6) W przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie (poza udzielaniem pomocy w nagłych wypadkach).

7) W sytuacji zaistnienia nieszczęśliwego wypadku dziecka, nauczyciel zobowiązany jest udzielić pierwszej pomocy przedlekarskiej, jeśli zachodzi potrzeba – wezwać pogotowie ratunkowe oraz niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie dyrektora przedszkola oraz rodziców dziecka. Dziecko zostaje powierzone opiece lekarskiej (np. lekarzowi z karetki pogotowia) i do czasu pojawienia się rodziców (prawnych opiekunów) pozostaje w obecności nauczyciela lub dyrektora, którzy towarzyszą dziecku. Z zaistniałej sytuacji nauczyciel sporządza odpowiednią dokumentację zgodną z przepisami bhp.

 

5.                  Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.

 

1)   Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę pełnoletnią zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,

2) Upoważnienie udzielane jest w formie pisemnej,

3) Godziny przyprowadzania i odbierania dzieci określa ramowy rozkład dnia pracy przedszkola.

4) Nauczyciel osobiście przekazuje dziecko rodzicowi (opiekunowi, osobie dorosłej upoważnionej do odbioru) świadom odpowiedzialności za powierzone dziecko,

5) W przypadku braku zapewnienia bezpieczeństwa dziecku przez osobę dorosłą nauczyciel powiadamia inną osobę upoważnioną do odbioru dziecka, dyrektora placówki.

 

§ 3.

ORGANY PRZEDSZKOLA

1.                  Formy zarządzania placówką.

 

1)   Przedszkole jest oświatową jednostką samorządową a jego prowadzenie jest zadaniem własnym gminy.

2) Organem prowadzącym przedszkole jest samorząd Miasta Sierpca – w zakresie określonym ustawowo jest to Rada Miejska Sierpca, a w pozostałych sprawach – Burmistrz Miasta.

3) Dyrektora przedszkola powołuje na czas określony i odwołuje Burmistrz Miasta zgodnie z odrębnymi przepisami.

4) Burmistrz jest zwierzchnikiem służbowym dyrektora przedszkola, określa wysokość jego wynagrodzenia oraz ustala szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień w formie indywidualnego zakresu obowiązków.

5) Dyrektor lub osoba działająca z jego upoważnienia, sprawuje stały nadzór nad działalnością wszystkich pracowników przedszkola. Nadzór dyrektora dotyczy wszystkich aspektów pracy przedszkola.

6) Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty natomiast Burmistrz Miasta sprawuje nad przedszkolem nadzór administracyjno- finansowy. Szczegółowy zakres zadań i kompetencji wynikających ze sprawowanego nadzoru określają odrębne przepisy.

7) Uprawnienia kontrolne w sprawach dotyczących działalności jednostek organizacyjnych miasta na rzecz mieszkańców sprawuje również z ramienia organu prowadzącego Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej.

 

2.    Szczegółowe kompetencje organów przedszkola, którymi są:

1)   dyrektor przedszkola,

2)   rada pedagogiczna,

3)   rada rodziców.

 

3.    Zakres obowiązków i odpowiedzialności dyrektora.

 

1) Dyrektor przedszkola kieruje całokształtem jego działalności i reprezentuje je na zewnątrz  a w szczególności:

a)    organizuje proces opiekuńczo - wychowawczy i dydaktyczny oraz kieruje nim zgodnie z obowiązującymi przepisami,

b)   organizuje i sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza możliwie najlepsze warunki ich bezpiecznego i harmonijnego rozwoju psychofizycznego,

c)    współpracuje z radą pedagogiczną i rodzicami,

d)   współpracuje z innymi placówkami działającymi na rzecz oświaty i kultury oraz wyraża zgodę na podjęcie na terenie przedszkola działań przez instytucje
i stowarzyszenia,

e)    współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych.

2) Dyrektor przewodniczy radzie pedagogicznej i kieruje jej pracą,

3) Sprawuje nadzór pedagogiczny oraz realizuje zadania związane z awansem zawodowym  nauczycieli,

4) Dyrektor jest pracodawcą dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami i ich przełożonym służbowym,

5)Dyrektor współpracuje z organem prowadzącym i szkołami podstawowymi w sprawie

    realizacji obowiązku przedszkolnego.

6) W ramach swych kompetencji dyrektor ponosi odpowiedzialność za:

a)  dydaktyczny i wychowawczy poziom przedszkola,

b) realizację zadań zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej, rady miejskiej i innymi obowiązującymi przepisami prawa,

c) dyscyplinę budżetową,

d) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i w ich doskonaleniu zawodowym,

e) zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i pracownikom poprzez dbanie o prawidłowy stan techniczny budynku i wyposażenia, boiska przedszkola, a także estetykę i czystość obiektu i najbliższego otoczenia przedszkola,

f) zapewnienie bezpiecznych warunków organizacyjnych (m.in. zastępstwa nauczycieli) do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych przedszkola.

 

4.                  Rada Pedagogiczna

 

1) Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola.

2) W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu.

3) Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.

4) Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedago­gicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.

5) Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

6) Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy w szczególności:

a) przygotowanie projektu statutu przedszkola oraz przedstawienie propozycji jego zmian a także przedłożenie go do zaopiniowania przez  radę rodziców,

b) opracowanie koncepcji rozwoju placówki,

c) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji, eksperymentów pedago­gicznych w przedszkolu, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców,

d) uchwalanie regulaminu pracy rady pedagogicznej,

e) uchwalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

f) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy wychowanków

 

7) Rada Pedagogiczna opiniuje:

a) projekt planu finansowego przedszkola,

b) wnioski dyrektora o nagrody, odznaczenia i wyróżnienia dla nauczycieli,

c) organizację pracy placówki, zwłaszcza projektowaną organizację pracy w ciągu tygodnia,

d) propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuń­czych,

e) Rada Pedagogiczna opiniuje program/programy wychowania przedszkolnego przedstawione przez nauczycieli dyrektorowi przedszkola, które dyrektor dopuszcza do realizacji w przedszkolu.

8) Rada pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie z harmonogramem, przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze i po zakończeniu roku szkolnego.

9) Zebrania mogą być zwoływane na wniosek organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego rady pedagogicznej, albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

10) W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola.

11) Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby jej członków.

12) Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane według określonych zasad.

13) Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków  i spostrzeżeń z posiedzenia rady. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka.

14) Nauczyciele są zobowiązani również do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników placówki.

15) Rada pedagogiczna powołuje spośród siebie zespół do rozstrzygania ewentualnych spraw spornych i uzgadniania stanowisk co do podjęcia decyzji.

16) Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwały rady pedagogicznej jeśli jest ona niezgodna z prawem i niezwłocznie powiadamia o tym organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny.

 

 

5.                  Rada Rodziców

 

1)   Rada Rodziców jest organem działającym na terenie przedszkola. Stanowi reprezentację rodziców wszystkich dzieci uczęszczających do placówki.

2) Rada Rodziców ustala szczegółowy tryb przeprowadzania pierwszych wyborów do nowej rady rodziców przedszkola, które powinny być przeprowadzone do dnia 31 października (po 1 rodzicu/przedstawicielu wybranym w tajnych wyborach przez zebranie rodziców wychowanków każdej grupy).

3) W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego wychowanka reprezentuje jeden rodzic.

4) Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

5) Rada Rodziców wybiera ze swego grona prezydium, które stanowią: przewodniczący, skarbnik oraz sekretarz. Prezydium jest organem reprezentującym rodziców we wszystkich ważnych sprawach przedszkola.

6) Zadaniem Rady Rodziców jest organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań przedszkola.

7) Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.

8) Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów przedszkola, organu prowadzącego przedszkole oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami  i opiniami we wszystkich sprawach placówki.

9) Rada Rodziców uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczy przedszkola oraz program profilaktyki dostosowany do potrzeb i możliwości wychowanków oraz danego środowiska.

10) Opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania   placówki.

11) Opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola.

12) Rada rodziców spośród prezydium, w głosowaniu jawnym większością głosów przy obecności kworum składu rady rodziców, wybiera jednego przedstawiciela do komisji konkursowej powołanej w celu wyboru dyrektora przedszkola.

13) Rada Rodziców opiniuje ocenę dorobku zawodowego nauczyciela – pisemną opinię przygotowuje przewodniczący w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.

14) W celu wspierania statutowej działalności przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin działalności rady rodziców.

15) Rada Rodziców prowadzi oddzielną dokumentację finansową. Nad prawidłowością prowadzenia dokumentacji rady rodziców czuwa dyrektor przedszkola.

6.  Poszczególne organy przedszkola współpracują ze sobą według następujących zasad:

1) przedstawiciele Rady Rodziców są zapraszani na zebranie rady pedagogicznej według potrzeb,

2)   organy działające w przedszkolu mogą z własnej inicjatywy występować z wnioskami dotyczącymi wewnętrznego życia przedszkola do dyrektora,

3)   dyrektor przedszkola umożliwia swobodne działanie i podejmowanie decyzji organów przedszkola w ramach ich kompetencji oraz zapewnia bieżącą wymianę informacji   między nimi,

4)   w przypadku nie respektowania uprawnień rady rodziców przez radę pedagogiczną –  prezydium Rady Rodziców może złożyć pisemne zażalenie na ten stan rzeczy do dyrektora przedszkola, który dokona rozstrzygnięcia sporu.

 

7. Spory między organami przedszkola są rozwiązywane w drodze negocjacji. W przypadku konfliktu pomiędzy poszczególnymi organami przedszkola dyrektor powołuje komisję, w skład której wchodzą przedstawiciele wszystkich tych organów i dokonują rozstrzygnięcia sporu.

8.  Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swo­bodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompe­tencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.

 

§ 4.

ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA

 

1.    W przedszkolu funkcjonują oddziały z żywieniem:

1)   w których dzieci korzystają z pięciogodzinnego bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki,

2)   w których dzieci korzystają również z zajęć dodatkowych przekraczających  pięciogodzinne bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.

2.    Dzieci 3-6-letnie przebywające tyko 5 godzin w przedszkolu winny korzystać co najmniej z jednego posiłku – obiadu.

3.    Do przedszkola mogą być przyjmowane dzieci niepełnosprawne po przedłożeniu opinii lub orzeczenia z Poradni psychologiczno – pedagogicznej, określającego ich poziom rozwoju psychofizycznego i stanu zdrowia.

§ 5.

1.    Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień.

2.    Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25. W wyjątkowych sytuacjach spowodowanych potrzebami środowiska liczba ta może być nieznacznie większa i zatwierdzona przez organ prowadzący przedszkole.

3.    Liczba dzieci w grupie, w której (znajduje się) znajdują się dzieci niepełnosprawne może być niższa niż 25.

§ 6.

 

1.    Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz dopuszczone do użytku przez dyrektora przedszkola wybrane lub opracowane przez nauczycieli i zaopiniowane przez radę pedagogiczną programy wychowania przedszkolnego poszerzające treści podstawy programowej.

2.    Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

3.  W organizacji pracy przedszkola zaplanowane są zajęcia dodatkowe, np. język obcy, zajęcia umuzykalniające, teatralne, plastyczne, logopedyczne i itp. prowadzone w ramach pensum nauczycielskiego.

1)  Zajęcia dodatkowe odbywają się w godzinach pracy przedszkola, w czasie przekra-czającym czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę czyli na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego,                                      

2) Zajęcia dodatkowe realizowane są przez nauczycielki posiadające odpowiednie przygotowanie,                     

3) Organizacja zajęć dodatkowych rozwijających indywidualne kompetencje dzieci uwzględnia w szczególności potrzeby i możliwości rozwojowe przedszkolaków.

4)   Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo wynosi:

·         z dziećmi w wieku 3 lat około 15-20 minut,

·         z dziećmi w wieku  4 lat około 20 - 30 minut,

·         z dziećmi w wieku 5 – 6 lat około 30 minut, 

4. Na realizację podstawy programowej przeznacza się nie mniej niż 5 godzin dziennie, przy czym:

 1) co najmniej jedną piątą czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci  bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela,

2) co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci – jedną czwartą czasu), dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace  gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.),

3) najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego,

4) pozostały czas – dwie piąte czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).

§ 7.

1.    Przedszkole, o którym mowa w statucie jest przedszkolem trzyoddziałowym.

  § 8.

1.    Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola w terminie do 30 kwietnia danego  roku. Arkusz organizacji pracy przedszkola zatwierdza do realizacji organ prowadzący przedszkole w terminie do 25 maja danego  roku.

2.    W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:

1)   czas pracy poszczególnych oddziałów,

2)   liczbę pracowników przedszkola z podziałem na pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,

3)   liczbę godzin pracy przedszkola, w tym godzin przeznaczonych  na realizację podstawy programowej,

4)   ogólną tygodniową i roczną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków  przydzielonych przez organ prowadzący,

5)   liczbę nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień  awansu zawodowego  w podziale  na  stopnie awansu zawodowego,

6)   wskazanie przez  dyrektora terminów złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie  postępowań  w sprawie awansu zawodowego.

3.    Wszelkie zmiany dotyczące organizacji pracy przedszkola, w tym zmiany kadrowe dokonywane są w formie aneksu do projektu organizacyjnego zatwierdzonego na dany rok szkolny ze stosownym wyprzedzeniem.

§ 9.

1.    Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy dziecka oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów).

2.    Na podstawie ramowego rozkładu dnia, nauczyciele którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia i wpisują go do dziennika zajęć uwzględniając potrzeby i zainteresowania dzieci.

 

§ 10.        

1.     Czas pracy przedszkola.

1)   Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkami przerw ustalonych przez organ prowadzący oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

2)   Dzienny czas pracy przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora.

a)    przedszkole funkcjonuje w godzinach określonych w arkuszu organizacyjnym na dany rok szkolny zgodnie z potrzebami środowiska /deklaracje i wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola/  spełniając w tym czasie funkcję wychowawczo – dydaktyczno –– opiekuńczą,

b)   w zakresie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, realizowanego w ciągu 5 godzin dziennie, w godzinach określonych dla poszczególnych oddziałów w Ramowym rozkładzie dnia, za zgodą organu prowadzącego  na wniosek dyrektora przedszkola i rady pedagogicznej,

c)     w zakresie przekraczającym 5 godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w formie różnorodnych zajęć dodatkowych, finansowanych z budżetu placówki  i organizowanych przez dyrektora, z tym że w godzinach porannych do 8.00 i popołudniowych od 15.00 do 16.00 dzieci przebywają w grupach niejednolitych wiekowo,

d)    w szczególnych wypadkach, w porozumieniu z organem prowadzącym, czas pracy przedszkola może być wydłużony do godziny 17.

3)   Terminy ustalania przerw w pracy przedszkola:

a)    na wniosek dyrektora przedszkola, stanowiący załącznik do arkusza organizacyjnego, burmistrz ustala przerwę w pracy przedszkola w miesiącach wakacyjnych.

b)   najpóźniej na 7 dni przed terminem rozpoczęcia ferii świątecznych, zimowych i wiosennych dyrektor przedszkola zobowiązany jest przekazać Wydziałowi Oświaty, Kultury i Zdrowia informację o ilości zgłoszonych na ferie dzieci,

4)   przerwa w pracy przedszkola wykorzystywana jest na urlopy wypoczynkowe pracowników wg szczegółowego harmonogramu sporządzonego przez dyrektora przedszkola.

    

2.    Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu:

1)   Dzieci mogą korzystać z trzech posiłków dziennie: śniadania, obiadu podwieczorku.

2)   Godziny wydawania posiłków określa ramowy rozkład dnia w przedszkolu.

3)   Stawka dzienna za wyżywienie ­­– jednakowa dla wszystkich przedszkoli jest ustalana wspólnie przez dyrektorów przedszkoli w porozumieniu z organem prowadzącym, po analizie rzeczywistych miesięcznych kosztów produktów żywnościowych wykorzystywanych w przedszkolu do przygotowania wszystkich posiłków,

4)   W przypadku znacznego wzrostu cen żywności, stawka dzienna w przedszkolu może być w ciągu roku szkolnego zaktualizowana na wniosek wspólny dyrektorów, w porozumieniu z burmistrzem miasta, przy czym zmiana winna być podana do wiadomości rodziców/opiekunów dzieci co najmniej z 1- miesięcznym wyprzedzeniem,

5)   Wysokość  opłaty  za  poszczególne posiłki  obliczana  jest na podstawie stawki  dziennej, z  tym że:

a)    opłata  za trzy posiłki stanowi 100% stawki dziennej

b)   opłata za obiad stanowi  50% stawki dziennej

c)    opłata  za  śniadanie stanowi 25% stawki dziennej

d)   opłata za podwieczorek stanowi 25% stawki dziennej

6)   Rodzice/opiekunowie prawni dzieci, które korzystają z posiłków w przedszkolu, w terminach ustalonych przez dyrektora, nie później niż do 10 dnia miesiąca wnoszą „z góry” comiesięczną opłatę za wyżywienie przelewem w banku lubdrogą internetową. Opłata miesięczna stanowi iloczyn opłaty  za posiłki, na które dziecko jest wpisane i liczby dni, w których dziecko uczęszczało  do przedszkola,

7)   Przedszkole zobowiązane jest z należności za wyżywienie w danym miesiącu odliczyć odpisy z tytułu usprawiedliwionej i prawidłowo zgłoszonej nieobecności dziecka w miesiącu poprzednim,

8)   W przedszkolu mogą być udostępniane posiłki pracownikom, stawka posiłków jest ustalana przez dyrektora przedszkola w porozumieniu z burmistrzem i stanowi: pełne koszty artykułów wykorzystanych na te posiłki i koszty ich przygotowywania.

3.    Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu.

1)   Zajęcia dodatkowo odbywające się w godzinach przekraczających pięciogodzinny czas bezpłatnego wychowania, nauczania i opieki, z których  korzystają dzieci, obejmują:

a)    realizację zadań opiekuńczo-wychowawczych w zakresie wspierania zainteresowań i uzdolnień dzieci,

b)   działania opiekuńcze dostosowane do wieku, potrzeb i możliwości dziecka, zapewniające mu bezpieczne funkcjonowanie podczas samodzielnych, indywidualnych zabaw w sali zabaw lub na placu zabaw,

c)    zajęcia umożliwiające realizację programów własnych, opracowywanych przez nauczycieli, poszerzających podstawę programową wychowania przedszkolnego,

d)   gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój psychofizyczny dziecka,

e)    gry i zabawy edukacyjne oraz badawcze rozwijające zainteresowania dziecka otaczającym światem,

f)    gry i zabawy ruchowe wspomagające rozwój fizyczny dziecka,

g)   zajęcia wpływające na rozwój sfery intelektualno-poznawczej i korygujące wady wymowy dziecka,

h)   przygotowanie dziecka do udziału w przedszkolnych oraz środowiskowych imprezach okolicznościowych konkursach,

i)     zabawy tematyczne, wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka,

j)     nadzór nad wypoczywającym dzieckiem.

2)   Rodzice/opiekunowie ponoszą koszty za każdą godzinę zajęć dodatkowych. Korzystanie z przedmiotowych zajęć przez co najmniej kilka minut /3-5/ skutkuje wniesieniem odpłatności za pełną godzinę,

3)   Rodzice/opiekunowie w związku z korzystaniem dziecka z zajęć dodatkowych w przedszkolu wnoszą comiesięczną opłatę za te zajęcia,

4)   Opłata za zajęcia dodatkowe jest rozliczana do 10 dnia w miesiącu następnym w zależności od rzeczywistej liczby godzin zajęć dodatkowych, z których dziecko w minionym miesiącu skorzystało.

5)   Opłata za zajęcia dodatkowe za m-c grudzień i czerwiec jest rozliczana do końca danego miesiąca,

6)   Wysokość opłaty za 1 godzinę zajęć dodatkowych wynosi 1zł

7)   Ze względu na konieczność wcześniejszego zaplanowania organizacji pracy przedszkola, rodzice są zobowiązani do przestrzegania zadeklarowanych godzin pobytu dziecka w przedszkolu w deklaracji i  wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola.

a)    jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą dyrektora, czas pobytu dziecka może ulec zmianie, wówczas sporządzany jest aneks do umowy,

8) Opłaty za usługi przedszkola dokonywane są przez rodziców /opiekunów prawnych/ w banku lub drogą internetową.

9) Zasady oraz tryb udzielania przez dyrektora przedszkola ulg i zwolnień z opłat określa organ prowadzący miejskie przedszkola,

10) Szczegółowy zakres świadczeń oraz wynikających z nich opłat, określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicem/ opiekunem prawnym dziecka.

 

4.    Zasady zgłaszania nieobecności dziecka w przedszkolu.

1) Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do zgłaszania każdorazowo nieobecności dziecka w przedszkolu,

2) Zgłoszenie powinno być dokonane osobiście lub telefonicznie do pani referent  lub  dyżurującego nauczyciela ze stosownym wyprzedzeniem,

a)    nie później niż do 830 rano w dniu nieobecności,

b)   gdy rodzic nie zgłosi prawidłowo nieobecności dziecka zobowiązany jest do zapłaty  za posiłki oraz godziny dodatkowe zadeklarowane w umowie,

3) Przedszkole prowadzi dokumentację związana z pobytem dziecka w przedszkolu (dziennik zajęć oraz rejestr prawidłowo zgłoszonych nieobecności).

§ 11.

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

1.    W przedszkolu zatrudnia się:

1)  nauczycieli

2)  pomoc nauczyciela

3)  referenta do spraw finansowo – kadrowych

4)  woźne oddziałowe

2.             Szczegółowy zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola, w tym związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole określa Regulamin Organizacyjny Miejskiego Przedszkola Nr 1 stanowiący odrębny dokument.

3.             Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta  z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z póź. zm.).

4.             Dla sprawnej i prawidłowej realizacji zadań statutowych i obowiązków  w przedszkolu istnieje podział pracowników niepedagogicznych na pracowników administracji i obsługi. Pracownicy powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

1)   Pracownicy administracyjni przedszkola to referent d/s finansowo – kadrowych oraz instruktor bhp i p.poż.

2)   Pracownicy obsługi przedszkola to: woźne oddziałowe i pomoc nauczyciela.

3)   Pracownicy administracji i obsługi podlegają dyrektorowi i realizują zadania wynikające z powierzonych im obowiązków. Zasady ich zatrudniania, prawa i obowiązki reguluje ustawa o pracownikach samorządowych, ustawa kodeks pracy oraz inne szczegółowe przepisy i regulaminy wewnętrzne.

4)   Wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi przedszkola ustalane są na podstawie odpowiedniego rozporządzenia w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego, utworzonej na jego podstawie uchwały Rady Miejskiej oraz regulaminu pracy i wynagradzania.

5)   Szczegółową strukturę organizacyjną administracji i obsługi z podziałem na etaty ustala dyrektor przedszkola na podstawie  Zarządzenia Burmistrza Miasta Sierpc w sprawie standardów zatrudnienia pracowników administracji i obsługi w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Sierpc.

 

§ 12.

1.    W przedszkolu liczącym co najmniej 6 oddziałów może być utworzone stanowisko wicedyrektora.

2.    Dyrektor przedszkola, za zgodą Burmistrza Miasta, może w uzasadnionych przypadkach utworzyć na okres nie dłuższy niż jeden rok szkolny stanowisko wicedyrektora w innych przypadkach niż określone w ust. 1, a także za zgodą organu prowadzącego, inne stanowiska kierownicze.  

§ 13.

1.    Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców (prawnych opiekunów).

2.    Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczo-opiekuńczej i dydaktycznej dyrektor przedszkola powierza nauczycielowi oddział, którym opiekuje się przez cały okres uczęszczania dziecka do przedszkola.

          § 14.

1.    W przedszkolu za zgodą organu prowadzącego można zatrudnić dodatkowo nauczycieli posiadających specjalne przygotowanie pedagogiczne lub specjalistów prowadzących zajęcia terapeutyczne gdy wynika to z potrzeb rozwojowych dzieci.

§ 15.

1.    Szczegółowy zakres zadań nauczycieli w zakresie współdziałania z rodzicami w sprawach opieki, wychowania i kształcenia:

1)   Rodzice są zapoznawani z podstawowymi dokumentami, regulaminami i procedurami obowiązującymi w placówce na pierwszym w danym roku szkolnym zebraniu ogólnym z rodzicami,

2)   Nauczyciel współdziała z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania  i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym roku szkolnym,

3)   Nauczyciel ma obowiązek udzielania rzetelnej informacji dotyczącej dziecka, jego zachowania i rozwoju.

4)   Nauczyciele prowadzą różne formy współpracy z rodzicami, włączając ich w życie przedszkola:

a)    nauczyciele każdego oddziału prowadzą kącik informacyjny dla rodziców,

b)   zapraszają rodziców na zajęcia otwarte co najmniej dwa razy w roku,

c)    organizują kontakty indywidualne z rodzicami w zależności od potrzeb,

d)   wspólnie organizują uroczystości grupowe i przedszkolne,

e)    rodzice wykonują drobne prace na rzecz grupy lub przedszkola,

f)    włączają rodziców w realizację podejmowanych działań wychowawczo – dydaktycznych i wychowawczych w przedszkolu,

g)   w miarę potrzeb rodzice uczestniczą w bliższych i dalszych wycieczkach.

5)   Przedszkole prowadzi ogólną tablicę informacyjną dla rodziców oraz stronę internetową zawierające ważne informacje z życia przedszkola, ogłoszenia, informacje mające na celu pedagogizację rodziców (artykuły pisane przez nauczycielki lub przedruki),

6)   Przedszkole sprawuje formy indywidualnej opieki nad dziećmi, którym z powodu warunków rodzinnych potrzebna jest stała lub doraźna pomoc materialna,

a)    rodzice mogą się ubiegać o pomoc w dofinansowaniu kosztów żywienia dziecka w przedszkolu za pośrednictwem dyrektora przedszkola, który kieruje pismo do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,

b)   decyzję o ewentualnym przyznaniu pomocy i jej zakresie podejmuje MOPS na podstawie odrębnych przepisów.

7)   W celu przekazania informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze, pomocy dzieciom organizuje się spotkania ze wszystkimi rodzicami w miarę potrzeb bieżących, lecz nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym. Częstotliwość zebrań grupowych i kontaktów indywidualnych ustalają rodzice i nauczyciele grup  na pierwszym spotkaniu w nowym roku szkolnym.

 

2.    Zadaniem nauczycieli jest prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu:

1) Poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji.

2)  Z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej należy przeprowadzić analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna). Celem takiej analizy jest zgromadzenie informacji, które mogą pomóc:

a)    rodzicom w poznaniu stanu gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb wspomagać,

b)   nauczycielowi przedszkola przy opracowaniu indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka, który będzie realizowany w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej,

c)    pracownikom poradni psychologiczno-pedagogicznej, do której zostanie skierowane dziecko, w razie potrzeby pogłębionej diagnozy związanej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

3. W trosce o jednolite oddziaływanie wychowawcze, nauczyciele

1) Systematycznie informują rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu; zapoznają rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączają ich do kształtowania u dziecka określonych tam wiadomości i umiejętności;

2) Informują rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączają ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają,

3) Zachęcają rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola, np. wspólnie organizują wydarzenia, w których biorą udział dzieci.

4)Współpracują za specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno- pedagogiczną, opiekę zdrowotna i inną

5) Planują i prowadzą pracę wychowawczo-dydaktyczną zgodnie z podstawą programową i obowiązującym programem oraz odpowiadają za jakość tej pracy.

§ 16.

1.    Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola może uczęszczać dziecko, które ukończyło 2,5 roku, jeśli spełnia następujące warunki:

1)   rozwój mowy dziecka jest na poziomie umożliwiającym porozumiewanie się z osobami z otoczenia,

2)   potrafi samodzielnie jeść łyżką,

3)   sygnalizuje potrzeby fizjologiczne.

2.    Dziecko, któremu odroczono obowiązek szkolny może uczęszczać do przedszkola, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym
w którym kończy 10 lat.

3.    Zasady przyjęć dzieci do przedszkola:

1) Szczegółowe zasady przyjęć do przedszkola określone są w regulaminie rekrutacji dzieci do przedszkola wprowadzonym zarządzeniem dyrektora.

2) Rekrutacja dzieci do Miejskiego Przedszkola Nr 1 odbywa się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności na podstawie Wniosku o przyjęcie dziecka mieszkańca Sierpca do przedszkola miejskiego w Sierpcu.

3) Złożenie wniosku w ustalonym terminie nie gwarantuje przyjęcia dziecka do przedszkola,  ze względu na określoną liczbę miejsc w przedszkolu,

4) Liczbę oddziałów przedszkolnych, liczbę miejsc w poszczególnych grupach wiekowych, termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na następny rok szkolny oraz wzór wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola corocznie ustala organ prowadzący w drodze zarządzenia,

5)   Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna, powołana przez dyrektora przedszkola w drodze zarządzania. W skład której wchodzą:

a)      przedstawiciel rady pedagogicznej – przewodnicząca komisji,

b)      przedstawiciel rady pedagogicznej – członek komisji,

c)      przewodnicząca Rady Rodziców – członek komisji.

6)   W postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola obowiązują kryteria określone w ustawie o systemie oświaty, tzw. kryteria ustawowe:

a)    wielodzietność rodziny kandydata,

b)   niepełnosprawność kandydata,

c)    niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

d)   niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

e)    niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

f)    samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

g)   objęcie kandydata pieczą zastępczą (rodziny zastępczej).

oraz kryteria ustalone przez dyrektora przedszkola w uzgodnieniu z Burmistrzem Miasta Sierpc, tzw. kryteria dodatkowe.

7)   Jeśli w danej grupie wiekowej w przedszkolu brak jest wolnych miejsc – dyrektor może przyjąć wniosek o przyjęcie dziecka i umieścić dziecko na liście rezerwowej. Dziecko z listy rezerwowej jest przyjmowane na wolne miejsce  w tej placówce lub przesunięte do innej placówki (w porozumieniu z rodzicami) dysponującej wolnym miejscem,

8)   Dzieci zgłaszane do przedszkola w trakcie trwania roku szkolnego, są przyjmowane przez dyrektora przedszkola w miarę wolnych miejsc,

9)   W związku z tym, że prowadzenie przedszkoli jest zadaniem własnym każdej gminy i finansowane jest z podatków gminnych, dzieci niebędące mieszkańcami Sierpca mogą korzystać z usług miejskich przedszkoli na zasadach płatności obowiązujących mieszkańców Sierpca po spełnieniu następujących warunków:

a)    w danej grupie wiekowej w przedszkolu jest wolne miejsce,

b)   za dziecko korzystające z usług przedszkola przekraczających 5 godzin bezpłatnej opieki, jego rodzice/opiekunowie prawni wnoszą opłatę na zasadach obowiązujących dzieci z Sierpca,

c)    w drodze porozumienia międzygminnego za to dziecko wójt właściwy dla miejsca zamieszkania dziecka wnosi ustaloną refundację kosztów realizacji 5 godzin bezpłatnej opieki,

d)   nabór dzieci niebędących mieszkańcami Sierpca na wolne miejsca w przedszkolu odbywa się w  III etapie rekrutacji –  postępowanie uzupełniające.

10)   Dziecku przebywającemu w przedszkolu wszyscy pracownicy zapewniają bezpieczeństwo, respektują jego prawa zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka,

 

11)    Dyrektor przedszkola, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, może skreślić dziecko z listy wychowanków w przypadkach:

a)    na wniosek rodzica dziecka – po uregulowaniu wszystkich zobowiązań,

b)   jeśli 2,5 – letnie dziecko zostało przyjęte na okres próbny i nie zaadaptowało się,

c)    jeśli dziecko nie sygnalizuje potrzeb fizjologicznych,

d)   gdy wychowawca zgłosi do dyrektora nieusprawiedliwioną nieobecność dziecka trwającą dłużej niż 2 tygodnie, wówczas:

- dyrektor wysyła powiadomienie do rodziców lub prawnych opiekunów w celu ustalenia powodu nieobecności dziecka w przedszkolu,

- w przypadku, gdy rodzic nie złoży pisemnego wyjaśnienia w sprawie nieobecności dziecka po upływie 7 dni od doręczenia powiadomienia rada pedagogiczna podejmuje uchwałę o skreśleniu z listy, a dyrektor skreśla dziecko z listy wychowanków,

e) w przypadku opóźnienia z regulacją należności za usługi przedszkola, przekraczającego  30  dni  od  wyznaczonego  terminu płatności, naliczone zostaną odsetki za zwłokę w wysokości ustawowej. Jeżeli opóźnienie przekroczy  60 dni, dyrektor  przedszkola wszczyna jedną z niżej określonych procedur,  w zależności od wieku wychowanka:

     -  w przypadku dziecka 3,4 – letniego – skreśli dziecko z listy przedszkolaków,

     - w przypadku dziecka realizującego obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne – przenosi dziecko do oddziału realizującego tylko podstawę programową w swoim przedszkolu lub do oddziału w innym przedszkolu,  w porozumieniu z dyrektorem przedszkola, w którym taki oddział funkcjonuje.

12)    Wszczęcie procedury nie powoduje anulowania zaległych należności.

§ 17.

 

1.    Przedszkole prowadzi  dokumentację w tym m.in.: księgę protokółów rady pedagogicznej, księgę protokółów rady rodziców, księgę protokółów obsługi i administracji.

1)   Zasady prowadzenia w/w dokumentów określają odrębne przepisy,

2)   Zasady przechowywania dokumentów w archiwum zakładowym określają odrębne przepisy,

3)   Obieg dokumentów w przedszkolu określa instrukcja kancelaryjna obowiązująca w placówce.

4)   W przedszkolu obowiązuje prowadzenie na bieżąco dokumentów wymienionych w regulaminie organizacyjnym,

5)   W Miejskim Przedszkolu Nr1 w Sierpcu funkcjonują procedury bezpieczeństwa wprowadzone zarządzeniem dyrektora.

6)   W Miejskim Przedszkolu Nr1 w Sierpcu funkcjonuje System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

a)        Zakresem ochrony objęte są  wszystkie informacje przetwarzane w placówce, niezależnie od miejsca i sposobu ich przetwarzania.

b)        Za bezpieczeństwo informacji odpowiada każdy na swoim stanowisku oraz dyrektor.

2.    Gospodarka finansowa.

1)   Przedszkole jest jednostką budżetową w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.

2)   Dyrektor samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową przedszkola oraz dokonuje czynności prawnych w imieniu przedszkola tylko w granicach udzielonego mu przez organ prowadzący imiennego pełnomocnictwa.

3)   Jeżeli czynność prawna obejmuje rozporządzanie mieniem lub może spowodować powstanie zobowiązań finansowych, do skuteczności oświadczenia woli wymagana jest kontrasygnata skarbnika miejskiego.

4)   Zasady gospodarki finansowej w przedszkolu określa ustawa o finansach publicznych, ustawa o rachunkowości oraz przepisy wykonawcze do tych ustaw.

3.    Obsługę finansowo-księgową przedszkola sprawuje Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego w Sierpcu.

 

§ 18.

 

ZMIANA STATUTU

1.    Z inicjatywą zmiany do statutu mogą występować:

1)   rada pedagogiczna w liczbie co najmniej 1/3 jej członków,

2)   dyrektor przedszkola,

3)   organ sprawujący nadzór pedagogiczny,

4)   z ramienia organu prowadzącego - burmistrz miasta,

5)   rada rodziców za pośrednictwem dyrektora przedszkola.

2.    Projekt zmiany w statucie, przedkładany pod obrady radzie pedagogicznej wymaga   formy pisemnej i uzasadnienia.

3.    Wszelkie zmiany w statucie mogą być dokonywane w drodze uchwały rady pedagogicznej, podejmowanej bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 składu osobowego rady i posiadają formę nowelizacji.

4.    Upoważnia się dyrektora przedszkola do opublikowania, po trzech nowelizacjach statutu w drodze własnego zarządzenia, tekstu jednolitego statutu.

5.    Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – dzieci, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz rodziców. 

6.    Dyrektor umożliwia zapoznanie się wszystkim zainteresowanym z treścią statutu poprzez:

a)    odczytanie na zebraniach pracowników pedagogicznych, niepedagogicznych oraz rodziców.

b)   umieszczenie statutu na tablicy ogłoszeń dla rodziców.

c)    udostępnienie statutu zainteresowanym w pokoju dyrektora.

d)   za pośrednictwem strony www.

 

Statut wprowadzono Uchwałą Nr I/212//2014 z dnia z dnia 3 kwietnia 2014r.

 

   Z treścią Statutu została zapoznana   Rada Rodziców  w dniu 4 kwietnia 2014 r. oraz pracownicy niepedagogiczni na zebraniu w dniu 7 kwietnia 2014 r.

 

   podpis i pieczątka dyrektora