Miejskie Przedszkole nr 1 "Słoneczna Jedyneczka" w Sierpcu

 

Nawigacja

STATUT MP1 28.11. 2017r. REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY RODZICÓW ??? Raport z ewaluacji problemowej

Dokumenty

Raport z ewaluacji problemowej

 

Wstep
Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnetrznej przeprowadzonej w przedszkolu przez wizytatorów
do spraw ewaluacji. Raport z ewaluacji problemowej dotyczy jednego lub kilku z przedstawionych poni¿ej
wymagan panstwa.
Ewaluacja zewnetrzna polega na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania przedszkola
w obszarach wyznaczonych przez wymagania panstwa:
1. Przedszkole realizuje koncepcje pracy ukierunkowana na rozwój dzieci.
2. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci sa zorganizowane w sposób sprzyjajacy uczeniu sie
3. Dzieci nabywaja wiadomosci i umiejetnosci okreslone w podstawie programowej.
4. Dzieci sa aktywne.
5. Kształtowane sa postawy i respektowane normy społeczne.
6. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzglednieniem ich indywidualnej sytuacji
7. Nauczyciele współpracuja w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.
8. Promowana jest wartosc wychowania przedszkolnego.
9. Rodzice sa partnerami przedszkola.
10. Wykorzystywane sa zasoby przedszkola i srodowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju.
11. Przedszkole w planowaniu pracy uwzglednia wnioski z analizy badan zewnetrznych i wewnetrznych.
12. Zarzadzanie przedszkolem słu¿y jego rozwojowi.
Ewaluacja ma tak¿e na celu ustalenie, czy przedszkole spełnia badane wymagania zawarte w rozporzadzeniu
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6.08.2015 r. Przedszkole mo¿e spełniac wymagania na poziomie
podstawowym i podejmowac działania z wysokiego poziomu wymagania.

Opis metodologii
Badanie zostało zrealizowane w dniach 08-02-2016 - 11-02-2016 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji,
w skład którego weszli: Katarzyna Majewska, Marzena Brzózka. Badaniem objeto dzieci, rodziców i nauczycieli.
Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem placówki, grupowy z przedstawicielami partnerów szkoły,
grupowy z pracownikami niepedagogicznymi, a tak¿e obserwacje zajec, placówki i analize dokumentacji. Na
podstawie zebranych danych został sporzadzony raport, który obejmuje podstawowe obszary działania
przedszkola.
Wyjasnienie skrótów dla narzedzi:
OP - Arkusz obserwacji przedszkola
OZ - Arkusz obserwacji zajec w przedszkolu
AD - Kwestionariusz ankiety dla dyrektora/dyrektorki przedszkola
AR - Kwestionariusz ankiety dla rodziców
APW - Kwestionariusz ankiety poewaluacyjnej dla wizytatora
SSRZD - Scenariusz swobodnych rozmów z dziecmi
WN - Scenariusz wywiadu grupowego z nauczycielami
WR - Scenariusz wywiadu grupowego z rodzicami
WD - Scenariusz wywiadu z dyrektorem/dyrektorka przedszkola
WDPO - Scenariusz wywiadu z dziecmi po obserwacji
WP - Scenariusz wywiadu z partnerami
WPN - Scenariusz wywiadu z pracownikami niepedagogicznymi

Obraz placówki
Poni¿szy raport przedstawia wyniki ewaluacji zewnetrznej problemowej przeprowadzonej w Miejskim
Przedszkolu nr 1 "Słoneczna Jedyneczka" w Sierpcu. Badaniu poddano nastepujace wymagania:
1. Przedszkole realizuje koncepcje pracy ukierunkowana na rozwój dzieci.
2. Dzieci sa aktywne.
3. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzglednieniem ich indywidualnej sytuacji.
Przedszkole pełni, w równym stopniu, funkcje opiekuncze, wychowawcze i kształcace. Zapewnia dzieciom
mo¿liwosc wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb
rozwojowych. Celem nadrzednym pracy przedszkola jest wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci w zale¿nosci
od ich indywidualnych mo¿liwosci, zmierzajace do osiagniecia stanu gotowosci do podjecia nauki w szkole
podstawowej. Ponadto przedszkole:
l wspomaga dzieci w rozwijaniu uzdolnien oraz kształtowaniu czynnosci intelektualnych potrzebnych im
w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,
l buduje system wartosci, w tym wychowywanie dzieci tak, ¿eby lepiej orientowały sie w tym, co jest
dobre, a co złe,
l kształtuje u dzieci odpornosc emocjonalna konieczna w nowych i trudnych sytuacjach, w tym tak¿e
do łagodnego znoszenia stresów i pora¿ek,
l rozwija u dzieci umiejetnosci społeczne, które sa niezbedne w poprawnych relacjach z dziecmi
i dorosłymi,
l stwarza warunki sprzyjajace wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zró¿nicowanych
mo¿liwosciach fizycznych i intelektualnych,
l troszczy sie o zdrowie dzieci i ich sprawnosc fizyczna, zacheca do uczestnictwa w zabawach i grach
sportowych,
l buduje dziecieca wiedze o swiecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwija umiejetnosci
prezentowania swoich przemyslen w sposób zrozumiały dla innych,
l wprowadza dzieci w swiat wartosci estetycznych i rozwija umiejetnosci wypowiadania sie poprzez
muzyke, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,
l kształtuje u dzieci poczucie przynale¿nosci społecznej (do rodziny rówiesniczej i wspólnoty narodowej)
oraz postawy patriotyczne,
l zapewnia dzieciom lepsze szanse edukacyjne poprzez wspieranie ich ciekawosci, aktywnosci
i samodzielnosci, a także kształtowanie tych wiadomosci i umiejetnosci, które sa wa¿ne w edukacji
szkolnej.


Przedszkole organizuje zajecia:

 •  muzyczno-taneczne, prowadzone w oparciu o program własny "Tanczace smyki", pozwalajace

kształtowac wra¿liwosc na zmiane tempa, dynamiki i wysokosci dzwieku, poznawac i ró¿nicowac
dzwieki instrumentów muzycznych, tworzyc własne improwizacje melodii; dzieci poznaja proste układy
taneczne z przyborami (apaszki, wsta¿ki), ucza sie prostych form tanecznych do muzyki ludowej
(kujawiak, polka) oraz disco (rock and roll, taniec disco).

 • teatralne, dostarczajace przedszkolakom wiele radosci poprzez wcielanie sie w ró¿ne role,
 • przyrodniczo-ekologiczne, uwra¿liwiajace dzieci na piekno otaczajacego swiata,
 • plastyczne, na których mali artysci - plastycy pod okiem instruktorów tworza prace

plastyczno-techniczne, poznaja ró¿norodne techniki i przybory, dzieki którym powstaja prawdziwe
arcydzieła sztuki umieszczane w "przedszkolnej galerii",

 • ruchowe z elementami gimnastyki korekcyjnej, które kształtuja swiadomosc dbania o prawidłowa

postawe swojego ciała, kształtuja sylwetke, ucza i pozwalaja własciwie zinterpretowac znaczenie słów:
"w zdrowym ciele - zdrowy duch" oraz "kto sie hartuje, ten nie choruje",

 • logopedyczne, prowadzone w oparciu o program "Wesoło sie bawimy i poprawnie mówimy"; celem tych

zajec jest kształtowanie poprawnej wymowy, usprawnianie aparatu artykulacyjnego; zajecia sa
prowadzone pod katem cwiczen oddechowych, cwiczen w nasladowaniu dzwieków z otoczenia
sprzyjajacych prawidłowej wymowie spółgłosek i samogłosek.
Przedszkolaki maja możliwosć słuchania bajek i basni, wierszy i opowiadan podczas zajec "Spotkanie z bajka",
a umiejetnosc przygotowania do życia i funkcjonowania we współczesnym swiecie nabywaja podczas
uczestnictwa w zajeciach według programu edukacji europejskiej pt. "Bajkowa Europa".

 

Wnioski
1. Przedszkole działa zgodnie z przyjeta przez Rade Pedagogiczna koncepcja pracy, która zakłada
harmonijny i wszechstronny rozwój dzieci, uwzglednia ich potrzeby rozwojowe oraz oczekiwania
srodowiska lokalnego.
2. W placówce kładzie sie du¿y nacisk na samodzielnosc dzieci i działania, które sa wynikiem ich
inicjatywy.
3. Nauczyciele zapewniaja rozwój ka¿demu wychowankowi, biorac jednoczesnie pod uwage jego
mo¿liwosci psychofizyczne i potrzeby. Wobec ka¿dego dziecka podejmowane sa działania indywidualne.

Wyniki ewaluacji
Wymaganie:
Przedszkole realizuje koncepcje pracy ukierunkowana na rozwój dzieci
Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Przedszkole działa zgodnie z przygotowana koncepcja pracy, która odpowiada na potrzeby
rozwojowe dzieci oraz uwzglednia potrzeby srodowiska lokalnego. Rodzice chetnie uczestnicza
w działaniach realizujacych zało¿enia koncepcji. Zaanga¿owanie całej społecznosci przedszkolnej
swiadczy o partycypacji oraz adekwatnosci podejmowanych działan.
Obszar badania: Przedszkole działa zgodnie z przyjeta przez rade pedagogiczna własna
koncepcja pracy, uwzgledniajaca potrzeby rozwojowe dzieci, specyfike pracy przedszkola oraz
zidentyfikowane oczekiwania srodowiska lokalnego
Zało¿enia koncepcji pracy przedszkola sa spójne z potrzebami rozwojowymi dzieci i potrzebami
srodowiska. Do najwa¿niejszych nale¿a:
1. Zapewnienie bezpieczenstwa, akceptacji i poszanowania praw dziecka.
2. Tworzenie warunków do indywidualnego rozwoju ka¿dego dziecka, zgodnie z jego mo¿liwosciami
i potrzebami.
3. Pobudzanie zdolnosci dziecka poprzez stosowanie metod wyzwalajacych jego aktywnosc.
4. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez pomoc w rozwiazywaniu problemów rozwojowych w taki
sposób, aby dzieci nie odczuwały przykrosci z powodu swoich słabych stron.
5. Promowanie zdrowego stylu ¿ycia oraz przeciwdziałanie zagro¿eniom dla zdrowia fizycznego
i psychicznego dzieci.
6. Podejmowanie współpracy z rodzina w celu ujednolicenia oddziaływan wychowawczych oraz
wspierajacych rozwój dziecka.
7. Wzmacnianie pozytywnego wizerunku przedszkola w srodowisku lokalnym poprzez upowszechnianie
osiagniec oraz rozszerzanie oferty edukacyjnej.


Powy¿sze zało¿enia realizowane sa poprzez:

 • stworzenie pozytywnego klimatu emocjonalnego /personel przedszkola okazuje ¿yczliwosc

i zrozumienie/,

 • własciwa organizacje pracy przedszkola /budynek i przylegajacy do niego plac zabaw znajduje sie

na terenie ogrodzonym; drzwi do przedszkola sa zamykane i otwierane w okreslonych godzinach; sale
sa wielofunkcyjne, widne, bezpieczne, dobrze wyposa¿one i estetyczne/,

 • zawarcie, w ka¿dej grupie wychowawczej „kontraktu” pomiedzy nauczycielem a dziecmi, dotyczacego

zasad i norm bezpiecznego funkcjonowania,

 • organizowanie spotkan z przedstawicielami słu¿b mundurowych, podczas których dzieci poznaja

zasady ruchu drogowego, pieszego i bezpiecznych zachowan /np.: „Bezpieczni na drodze”,
„Przedszkolak zawsze widoczny na drodze”, „Nauka bezpiecznej pozycji w kontaktach z psem”/,
l program „Przyjaciele Zippiego”,

 • organizowanie spotkan adaptacyjnych dla rodziców i dzieci oraz ze specjalistami na temat „Adaptacja

dziecka do warunków przedszkolnych", „Rozwój dziecka trzyletniego - własciwe relacje miedzy
rówiesnikami”, „Małe i du¿e emocje dzieci 4 – letnich”, „Dziecko a rozwód rodziców”,

 • stworzenie warunków do indywidualnego i wszechstronnego rozwoju ka¿dego dziecka, zgodnie z jego

mo¿liwosciami i potrzebami poprzez stosowanie aktywizujacych metod pracy /m. in.: prof. Edyty
Gruszczyk-Kolczynskiej „Dziecieca matematyka”; Ruchu Rozwijajacego Weroniki Sherbone – metody
gwarantujacej prawidłowy rozwój fizyczny dziecka i pomagajacej zdobyc poczucie bezpieczenstwa
i pewnosci siebie; Gimnastyki ekspresyjnej Rudolfa Labana pozwalajacej improwizowac rytm
i wyobraznie dziecka; Pedagogiki zabawy Klanza wyzwalajacej aktywnosc; Gimnastyki mózgu Paula
Denisona jako cwiczenie relaksacyjne i energetyzujace, słu¿ace integracji półkul mózgowych, w celu
efektywniejszego działania/,

 • diagnozowanie umiejetnosci i potrzeb przedszkolaków poprzez ich obserwacje, analize wytworów

działalnosci dzieciecej i wywiadu z rodzicami,
l prowadzenie zajec rozwijajacych zdolnosci i zainteresowania dzieci na podstawie programów własnych
nauczycielek /m. in.: „Tanecznym krokiem od muzyki do rytmiki” - program zajec rytmicznych,
„Tanczace Smyki” - program edukacji taneczno-ruchowej, „Przygoda ze sztuka” - program kółka
plastyczno- technicznego, „Mali odkrywcy” - program przyrodniczo-ekologiczny, „Magiczna moc bajek”
- program wychowawczo- terapeutyczny, „Dziecko aktorem” – program edukacji literacko- jezykowej,
„Spiewajace Promyki” – program zajec rytmicznych, „Trzymaj sie prosto” - program prozdrowotny
z elementem korekcji postawy ciała, „Wesoło sie bawimy i poprawnie mówimy” – program zajec
logopedycznych/,

 • funkcjonowanie w przedszkolu koła Ligi Ochrony Przyrody,
 • wzbogacanie sal o pomoce dydaktyczne,
 • organizowanie uroczystosci przedszkolnych /m.in.: „Dzien Przedszkolaka”, „Bal u króla Tartufla”,

„Dzien wszystkich dzieci”/,

 • uczestnictwo w ¿yciu lokalnym miasta /m. in.: „W Pucharze Małego Powstanca – obchodach 70

rocznicy Powstania Warszawskiego”, „Biegu Pamieci Narodowej”, barwnym pochodzie z okazji Dnia
Flagi Narodowej/,

 • przygotowanie dzieci do nauki w szkole i rozbudzanie zainteresowan rola ucznia /prowadzenie zajec

wspierajacych rozwój dzieci zgodnie z ich zidentyfikowanymi potrzebami, zajecia logopedyczne
i zajecia wczesnego wspomagania rozwoju/,

 • realizacje ogólnopolskich programów prozdrowotnych /np.: „Zdrowie na talerzu”, „Czyste powietrze

wokół nas”, „Mamo, tato wole wode”, „Kleszcz mały czy du¿y nic dobrego nie wró¿y”/.


Przedszkole kładzie du¿y nacisk na współprace ze srodowiskiem lokalnym i udział dzieci w:

 • ró¿norodnych konkursach: plastycznych /„Barwy jesieni”, „Najpiekniejsza kartka bo¿onarodzeniowa

z dusza”, „Człowiek, zdrówko i ja”, „Mieszkancy wód Mazowsza – bogactwo i zagro¿enia”, „Ptaki
doliny srodkowej Wisły”/, recytatorskim /„Kubus Puchatek”, „Recytatorska osobowosc roku”/,
wokalnym, tanecznym /podczas Festiwalu Tanca, Piosenki i Teatru „Kwiecien – Plecien”,
„Kołomyjka”/,

 • spektaklach teatralnych i projekcjach filmowych,
 • warsztatach plastycznych,
 • spotkaniach z pisarzem Ryszardem Sutym oraz malarzem Wojciechem Witkowskim,
 • lekcjach otwartych w terenie /„Zabawy naszych dziadków”/,
 • Sierpeckich Hufcowych Koledowaniach,
 • akcjach charytatywnych na rzecz srodowiska lokalnego "Najmłodsi z pomoca dla ..." /Noworoczny

Koncert Charytatywny "Dla Anetki", III Koncert Charytatywny "Dla Paulinki"/ we współpracy ze Szkoła
Podstawowa nr 2 oraz Zespołem Szkół nr 1 w Sierpcu oraz Sierpeckim Stowarzyszeniem "Szansa
na ¯ycie"/, społecznych /np.: „Pluszaki dla dzieci z Caritasu”, Mikołajkowe zabawki dla wychowanków
Domu Dziecka, zabawa choinkowa dla dzieci z Urzedu Miasta Sierpca, choinki osiedlowej wspólnie
z Zarzadem Osiedla Nr 7/,

 • zajeciach ruchowych i sportowych /np.: Turnieju Małego Powstanca, Wiosennej Turniejadzie oraz II

Olimpiadzie Przedszkolaków/.


Obszar badania: Koncepcja pracy przedszkola jest znana rodzicom i przez nich akceptowana.


Koncepcja pracy przedszkola jest znana rodzicom i przez nich akceptowana. Zdaniem rodziców,
w pracy przedszkola najwa¿niejsze jest:

 • dobro dzieci,
 • ich bezpieczenstwo,
 • troska,
 • miła atmosfera,
 • opieka,
 • rozwój psychiczny, fizyczny, intelektualny,
 • wspieranie rozwoju dzieci,
 • rozwijanie zainteresowan, pasji,
 • dostarczanie informacji zwrotnych dla rodziców,
 • wypracowanie jednolitych oddziaływan wychowawczych miedzy domem a przedszkolem,
 • indywidualne podejscie do ka¿dego dziecka,
 • ułatwienie adaptacji dziecka w przedszkolu,
 • anga¿owanie dzieci do pracy w grupie,
 • kształtowanie u dzieci umiejetnosci emocjonalnych, wartosci społecznych i patriotycznych, proekologicznych, prozdrowotnych, przyrodniczych,
 • rozwijanie kultury osobistej.

 

Rodzice zapoznawani sa z koncepcja pracy przedszkola przez dyrektora na wrzesniowych zebraniach
organizacyjnych. Odczytywane sa tresci koncepcji oraz wprowadzone na kolejny rok szkolny modyfikacje
i zmiany zgłoszone przez rodziców, nauczycieli i dyrektora. Tresc koncepcji pracy przedszkola zamieszczona jest
równie¿ na stronie internetowej przedszkola w zakładce dokumenty oraz wywieszona na tablicy ogłoszen
w szatni przedszkolnej.


W wymaganiu "Przedszkole realizuje koncepcje pracy ukierunkowana na rozwój dzieci" w
odniesieniu do poziomu wysokiego zebrano nastepujace dane swiadczace o działaniach
szkoły/placówki:


Obszar badania: Koncepcja pracy przedszkola jest modyfikowana we współpracy z rodzicami.
Koncepcja pracy przedszkola jest przygotowywana we współpracy z rodzicami. W toku modyfikacji
nie ulegaja zmianie główne zało¿enia Koncepcji, a zmieniaja sie formy ich realizacji. Nauczyciele
prowadza z rodzicami dialog oraz przyjmuja ich propozycje w zakresie wychowania i nauczania.

Rodzice, we współpracy z nauczycielami oraz dyrektorem, ustalaja plan działan na dany rok szkolny, a także:

 • uczestnicza w zajeciach otwartych, uroczystosciach przedszkolnych, niekiedy organizowanychz inicjatywy rodziców,
 • wyra¿aja własna opinie na temat zajec,
 • przekazuja i wymieniaja sie informacjami.

 

W wyniku wspólnych ustalen:

 • wzbogacono oferte zajec dodatkowych o nauke jezyka angielskiego dla dzieci 3 – letnich, jak również zwiekszono liczbe godzin w grupie 4 – latków oraz w grupie 5 – latków z jezyka angielskiego,
 • nawiazano współprace z Domem Dziecka w Szczutowie,
 • zorganizowano wycieczki, m.in. do Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, do pszczelej pasiekiw Mosciskach,
 • opracowano kalendarz imprez i uroczystosci przedszkolnych,
 • uło¿ono harmonogram wyjsc i wycieczek edukacyjnych, liste akcji charytatywnych i społecznych,
 • wybrano odpowiednia do potrzeb dzieci oferte programów edukacyjnych,
 • zaplanowano zmodernizowanie i poprawienie estetyki otoczenia przedszkola poprzez odmalowaniesciany gara¿y na przedszkolnym placu zabaw oraz pozyskanie srodków finansowych na planowana modernizacje.

 

Obszar badania: Koncepcja pracy przedszkola jest realizowana we współpracy z rodzicami.


Przedszkole aktywnie współpracuje z rodzicami w zakresie budowania i realizacji koncepcji swojej
pracy.
Rodzice:

 • respektuja zasady bezpieczenstwa. Ich udział polega na przestrzeganiu zawartych w oswiadczeniachdeklaracji dotyczacych odbioru dziecka z przedszkola przez osoby pełnoletnie, wczesniejupowa¿nione, godzin przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola;
 • uczestnicza w zebraniach grupowych i przedszkolnych. Ich udział polega na podsuwaniu ciekawychpropozycji, analizowaniu kalendarza imprez przedszkolnych, planów współpracy, wprowadzaniu zmiani modyfikowaniu koncepcji, udziale w zajeciach otwartych /np.: 1. Zapoznanie z obrazem graficznymlitery „f,f” na podstawie opowiadania „kropla w teczy wody”. 2. Metoda Weroniki Sherborne. 3."Ozdoba choinkowa” - rodzinne warsztaty plastyczne. 4. „Kto widział powietrze” - zabawy badawcze.5. „Wesoło sie bawimy i rytmicznie cwiczymy” - zajecia rytmiczno-ruchowe/;
 • biora udział w uroczystosciach i imprezach przedszkolnych. Polega on na pomocy w przygotowaniudekoracji, szyciu strojów dla dzieci, poszukiwaniu zespołu muzycznego, fotografowaniu i nagrywaniu,przygotowywaniu słodkiego poczestunku w przedszkolnych „kawiarenkach”, swiatecznych paczek.

 

Ponadto aktywnie wspieraja:

 • lokalne akcje charytatywne /np. „Maskotka”/, proekologiczne /np. „zbiórka plastikowych nakreteki zu¿ytych baterii”/, koncerty charytatywne /np. „Najmłodsi z pomoca…”/,
 • "mały wolontariat". Ich udział polega na pozyskiwaniu sponsorów, wsparciu finansowym rodzicówchorego dziecka, gromadzeniu ksia¿eczek i maskotek oraz przekazywaniu ich dla dzieci objetychopieka Caritasu, Miejskiego Osrodka Pomocy Społecznej oraz Domu Dziecka,

 

a tak¿e:

 • korzystaja z pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizowanej na terenie przedszkola, w tymmo¿liwosci kontaktowania sie ze specjalistami. Pozyskuja opinie z poradnipsychologiczno-pedagogicznej, wyra¿aja zgody na udział ich dziecka w zajeciach logopedycznych,wczesnej interwencji rozwoju dziecka, kontynuuja prace logopedyczna z dzieckiem w domu powczesniejszych konsultacjach z prowadzacym zajecia na terenie placówki.
 • organizuja wycieczki. Ich udział polega na wyszukiwaniu ciekawych miejsc do zwiedzania podczaswycieczek, zadbaniu o sprawdzenie przez policje stanu technicznego pojazdu przed wycieczka, pozyskiwaniu sponsorów.

 

Wymaganie: Dzieci sa aktywne


Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:
Dzieci sa aktywne i chetnie uczestnicza w zajeciach prowadzonych w przedszkolu. Aktywnosc
przedszkolaków zwiazana jest z działaniami nauczycieli, którzy poprzez ró¿norodna tematyke
oferowanych zajec w placówce motywuja je i zachecaja do samodzielnosci oraz inicjowania działan
własnych.

Obszar badania: Dzieci sa zaanga¿owane w zajecia prowadzone w przedszkolu i chetnie w nich uczestnicza. Nauczyciele stwarzaja sytuacje, które zachecaja dzieci do podejmowania ró¿norodnych aktywnosci.
Dyrektor i nauczyciele przedszkola poinformowali, ¿e podejmowanych jest szereg działan prowadzonych
w ramach pobudzenia aktywnosci dzieci, m.in.:

 • korzystanie z atrakcyjnych metod pracy (metoda E. Gruszczyk-Kolczynskiej, metoda W. Sherbone,

drama, ruch R. Labana, zabawy Klanza, gimnastyka mózgu P. Denisona, metoda dobrego startu,
metoda dobrego czytania wg Majchrzak, itp.),

 • stosowanie wielu interesujacych pomocy dydaktycznych podczas zajec,
 •  umo¿liwianie dzieciom pracy i zabawy w kacikach tematycznych,
 • organizowanie uroczystosci przedszkolnych,
 • udział w licznych konkursach (plastycznych, tanecznych, recytatorskich, wokalnych i sportowych),
 • umo¿liwienie dzieciom korzystania w zajec dodatkowych (plastyczne "Przygoda ze sztuka",rytmiczno-taneczne "Tanecznym krokiem od muzyki do rytmiki", "Rytmika w przedszkolu -Spiewajace Promyki", taneczne "Tanczace Smyki", ekologiczne "Mali odkrywcy", teatralne "Dzieckoaktorem"),
 • prowadzenie obserwacji przyrodniczych (etapy rozwoju motyla, zjawiska atmosferyczne, itd.),
 • zachecanie do obcowania z ksia¿ka, bajkoterapia, spotkania biblioteczne, propagowanie czytelnictwa ("Cała Polska czyta dzieciom"),
 • umo¿liwienie dzieciom poznania ciekawych ludzi i ich pasji (poeta, mysliwy, artysta malarz, harcerz,żołnierz, pszczelarz, policjant, stra¿ak, lesniczy),
 • stosowanie systemu nagród, prezentowanie prac i wytworów dzieci,
 • udział w akcjach społecznych i charytatywnych.

 

Z obserwacji zajec wynika, ¿e nauczyciele zwracaja baczna uwage, by dzieci w pełni anga¿owały sie w zajecia.
Zdaniem rodziców, dzieci chetnie uczestnicza w zajeciach proponowanych w przedszkolu (wyk. 1j).
Przedstawiciele srodowiska lokalnego i organu prowadzacego dodali, ¿e dzieci okazuja zainteresowanie, sa
aktywne i zmotywowane. Potrafia wyra¿ac swoje zadowolenie po przeprowadzonych zajeciach oraz chętnie uczestniczą w przedsięwzięciach realizowanych w środowisku.

 

                 Wykres 1j


Obszar badania: Dzieci sa wdra¿ane do samodzielnosci.


Dzieci zachecane sa i wdra¿ane do samodzielnosci. Według opinii dyrektora placówki, dzieci zachecane sa
przez pedagogów szczególnie do takich działan, z którymi maja kłopoty. Wiekszosc czynnosci podejmowanych
przez dzieci nie wymaga du¿ego wsparcia nauczycieli, gdy¿ dzieci maja wrodzone predyspozycje do ich
samodzielnego wykonywania. Sposobem zachecania dzieci jest przede wszystkim:

 • demonstrowanie prawidłowego wykonania cwiczenia badz zadania,
 • stosowanie wzmocnien pozytywnych ("na pewno potrafisz", "super!", "dasz rade"), pochwał i systemu nagród,
 • wykonywanie trudnych czynnosci wspólnie z innymi dziecmi.

 

Ww. informacje znalazły swoje odzwierciedlenie w obserwowanych zajeciach. Pracownicy niepedagogiczni
przedszkola dodali (wywiad), ¿e dzieci - zgodnie z ich indywidualnymi mo¿liwosciami - sa samodzielne,
szczególnie podczas wykonywania czynnosci fizjologicznych, higienicznych, swobodnych zabaw i współpracy
z innymi.

W wymaganiu "Dzieci sa aktywne" w odniesieniu do poziomu wysokiego zebrano nastepujace
dane swiadczace o działaniach szkoły/placówki:


Obszar badania: Dzieci inicjuja i realizuja działania na rzecz własnego rozwoju.
Nauczyciele dbaja o ty, by dzieci same inicjowały i realizowały działania na rzecz własnego rozwoju.
Podstawowa działalnoscia dzieci w wieku przedszkolnym jest zabawa oraz nauka przez zabawe. Zatem -
zdaniem dyrektora i innych pracowników placówki - dzieci z własnej inicjatywy podejmuja nastepujace
działania:

 • zabawy konstrukcyjne z wykorzystaniem klocków,
 • układanie puzzli,
 • swobodne działanie w kacikach dydaktycznych (kuchenny, fryzjerski, samochodowy, lekarski, sprzatajacy, przyrodniczy, teatralny, itp.),
 • rysowanie, malowanie, lepienie oraz inne czynnosci małej motoryki,
 • budowanie z dostepnych elementów wyimaginowanych tworów,
 • odtwarzanie ról bajkowych z pomoca pacynek.

 

Na terenie przedszkola umieszczone sa tablice z pracami dzieci (obecnie "Ptaki zima" i "Bałwanek"). Obserwacje
zajec potwierdziły, że dzieci podejmuja czynnosci z własnej inicjatywy.


Obszar badania: Dzieci uczestnicza w działaniach na rzecz społecznosci lokalnej.


Przedszkole współpracuje z instytucjami i organizacjami srodowiska lokalnego, właczajac dzieci w te
przedsiewziecia. Według respondentów (dyrektor, rodzice, przedstawiciele srodowiska lokalnego), w ostatnim
czasie podejmowane były nastepujace działania:

 • koncerty charytatywne ("Najmłodsi z pomoca...", Walentynkowy Koncert Charytatywny, itd.),
 • uroczystosci miejskie (Muzyczny Dzien Kobiet, Sierpeckie Koledowanie, Swieto Niepodległosci),
 • turnieje i zawody sportowe,
 • konkursy (plastyczne, muzyczne, taneczne),
 • akcje społeczne ("Sprzatanie Swiata" i inne),
 • zajecia edukacyjne (Biblioteka Miejska, Skansen, itp.).

 

Wymaganie:
Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzglednieniem ich indywidualnej sytuacji


Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:
Przedszkole systemowo prowadzi rozpoznanie potrzeb rozwojowych i mo¿liwosci psychofizycznych
dzieci, wyciaga wnioski i na tej podstawie podejmuje odpowiednie działania. W ramach
przeprowadzonego rozpoznania dzieci kierowane sa na ró¿nego rodzaju zajecia dodatkowe,
wyrównawcze i specjalistyczne. Oferowane w przedszkolu wparcie odpowiada potrzebom rodziców
i dzieci.


Obszar badania: W przedszkolu rozpoznaje sie mo¿liwosci psychofizyczne i potrzeby rozwojowe oraz sytuacje społeczna każdego dziecka.
Rodzice i pracownicy przedszkola zgodnie przyznaja, ¿e w przedszkolu rozpoznaje sie mo¿liwosci psychofizyczne i potrzeby rozwojowe dzieci, m.in. poprzez:

 • obserwacje dzieci (spotkania adaptacyjne, zajecia i zabawy dowolne, uroczystosci),
 • analizy zachowan i umiejetnosci dzieci, wytwory dzieciecej działalnosci, wyniki obserwacji i diagnoz,
 • rozmowy z dziecmi (swobodne i kierowane) i rodzicami.

 

W roku szkolnym 2014/15 dokonano rozpoznania wsród dzieci i ustalono, ¿e osiemnascioro z nich wymagało
wsparcia, natomiast w obecnym roku szkolnym takich dzieci w przedszkolu jest dwanascioro. Dzieciom, które
posiadaja opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej, nauczyciele zakładaja Karte Indywidualnych Potrzeb
oraz dostosowuja plany pracy, a tak¿e prowadza zajecia dodatkowe (logopedyczne, wczesnego wspomagania
rozwoju, wyrównawcze w zakresie rozwijania sprawnosci manualnych i rozwijania zdolnosci
jezykowo-twórczych). Zdaniem wiekszosci rodziców (wyk. 1j) grono pedagogiczne podejmuje rozmowy
w zakresie mo¿liwosci i potrzeb dzieci, a odbywa sie to kilka razy w roku. Nauczyciele w ramach prowadzenia
działan zmierzajacych do rozpoznania mo¿liwosci zwracaja równie¿ uwage na najwa¿niejsze potrzeby
rozwojowe dzieci, tj.: bezpieczenstwo, akceptacje, tolerancje, uznanie, aktywnosc, ruch, relaks, zabawę.

Obszar badania: Informacje z przeprowadzonego rozpoznania sa wykorzystywane w realizacji działan edukacyjnych. Zajecia rewalidacyjne dla dzieci niepełnosprawnych oraz zajecia specjalistyczne sa odpowiednie do rozpoznanych potrzeb każdego dziecka.


Kadra pedagogiczna w oparciu o wnioski z rozpoznania potrzeb dzieci zapewnia adekwatna oferte
edukacyjna.
Nauczyciele prowadza działania zwiazane z rozpoznaniem potrzeb i mo¿liwosci dzieci, a wnioski
wykorzystuja w realizacji programu edukacyjnego. W oparciu o te wnioski nauczyciele prowadza nastepujace
działania:

 •  pomoc w adaptacji poprzez zabawy integracyjne,
 • dostosowanie ramowego rozkładu dnia,
 • stosowanie zabaw tematycznych, badawczych, ruchowo-nasladowczych i muzycznych,
 • prowadzenie cwiczen usprawniajacych motoryke, cwiczenia grafomotoryczne,
 • stosowanie systemu nagradzania i motywowania,
 • dostosowanie jadłospisu do dzieci alergicznych,
 • umo¿liwienie autoprezentacji ka¿demu dziecku,
 • dostosowanie metod, form i tempa pracy,
 • wprowadzenie w grupach dy¿urów (pomoc nauczyciela podczas zadan),
 • realizacja programów własnych, na podstawie których prowadzone sa zajecia dodatkowe i wiele innych. Ww. działania potwierdzili rodzice, podczas prowadzonego z nimi wywiadu.

 

W wymaganiu "Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzglednieniem ich indywidualnej sytuacji" w odniesieniu do poziomu wysokiego zebrano nastepujace dane swiadczace o działaniach szkoły/placówki:


Obszar badania: W opinii rodziców wsparcie otrzymywane w przedszkolu odpowiada potrzebom ich dzieci.


Rodzice otrzymuja wsparcie od pracowników przedszkola, adekwatne do potrzeb dzieci. Z opinii
respondentów (rodziców) wynika, ¿e dzieci uzyskuja pomoc w zakresie:

 • rozwijania uzdolnien i zainteresowan (wyk. 1j),
 •  pokonywania trudnosci i problemów (wyk. 2j),
 •  wiary w ich mo¿liwosci (wyk. 3j).

Ww. rozpoznanie dokonywane jest w nastepujacy sposób:

 •  nawiazanie współpracy ze srodowiskiem rodzinnym dziecka,
 •  prowadzenie rozmów z rodzicami i dziecmi,
 • stosowanie arkuszy diagnostycznych (wstepna i koncowa faza diagnozy),
 • obserwacje dzieci w ró¿nych sytuacjach,
 •  konsultacje ze specjalistami z poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 • analizowanie prac i wytworów dzieciecych,
 •  analiza badan przesiewowych, itp.

                           Wykres 1j

Wykres 2j

 

Wykres 3j

 

Raport sporzadzili

 • Katarzyna Majewska
 • Marzena Brzózka

Kurator Oswiaty:
........................................
Data sporzadzenia raportu:
07.03.2016