Miejskie Przedszkole nr 1 "Słoneczna Jedyneczka" w Sierpcu

 

Nawigacja

STATUT MP1 28.11. 2017r. REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY RODZICÓW ??? Raport z ewaluacji problemowej

Dokumenty

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN__RADY_RODZICOW.doc

 

 

 

 

 

 

 

R E G U L A M I N

R A D Y R O D Z I C Ó W

Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Sierpcu

 

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr II/33

Rady Rodziców MP Nr 1

z dnia 15 września 2009 roku

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Rada rodziców jest organem działającym na terenie przedszkola.

Stanowi reprezentację rodziców wszystkich dzieci uczęszczających do Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Sierpcu przy ul. Kwiatowa 4.

 

2. Podstawą prawną działania rady rodziców jest:

- art.53 i art.54 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7.09.1991 r. (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572, z póź. zm.)

- Statut Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Sierpcu

 

3. Pełna nazwa Rady Rodziców brzmi:

Rada Rodziców przy Miejskim Przedszkolu Nr 1 w Sierpcu

 

4. Rada Rodziców używa pieczęci podłużnej w brzmieniu:

 

RADA RODZICÓW

MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA Nr 1

w Sierpcu ul. Kwiatowa 4

tel. 024-275-13-11

 

II. CELE, ZADANIA

 

1.Celem rady rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności przedszkola.

 

2. Zadaniem rady rodziców jest:

a/ organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania, realizacji celów i zadań przedszkola,

b/ zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami przedszkola, wpływu na pracę placówki poprzez:

 • zapoznanie z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno – wychowawczymi przedszkola,

 • aktywny udział w opracowywaniu programów/planów rozwoju przedszkola a następnie w ich realizacji w celu ciągłego doskonalenia pracy placówki i zaspokajania potrzeb dzieci,

 • aktywna współpraca z radą pedagogiczną – wymiana informacji na temat rozwoju dziecka, jego postępów lub trudności,

 • uczestniczenie w życiu przedszkola – współorganizowanie uroczystości, konkursów, festynów rodzinnych i innych form współdziałania mających na celu tworzenie jednolitego środowiska wychowawczego,

 • pomoc dyrektorowi przedszkola i radzie pedagogicznej w tworzeniu jak najkorzystniejszych warunków do pobytu dzieci w przedszkolu i funkcjonowania placówki,

 • prezentowanie wobec dyrektora i rady pedagogicznej opinii rodziców we wszystkich istotnych sprawach,

 • wyrażanie i przekazywanie opinii na temat pracy nauczycieli i przedszkola,

 • przekazywanie rodzicom dzieci uczęszczających do przedszkola informacji o udzielanej pomocy na rzecz placówki oraz działalności finansowej Rady Rodziców,

 • opracowanie regulaminu rady,

 • a także podejmowanie uchwał zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy regulaminowego składu Rady Rodziców.

 

III. TRYB POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA CZŁONKÓW RADY

(Skład i struktura Rady Rodziców)

 

1. W skład rady rodziców wchodzi – po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału. W wyborach, o których mowa, jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

2. Rada rodziców na plenarnym zebraniu wybiera ze swego grona, w trakcie jawnego głosowania prezydium rady. Przed głosowaniem kandydat powinien wyrazić zgodę przyjęcia funkcji.

3. W skład prezydium wchodzi: przewodniczący, sekretarz, skarbnik. Aktualny skład prezydium rady rodziców jest podawany na tablicy ogłoszeń.

4. Po wyborach w oddziałach, na najbliższym posiedzeniu rady rodziców, w terminie do 15 października, winny być dokonane wybory uzupełniające do prezydium. Obowiązek przeprowadzenia tych wyborów uzupełniających występuje w przypadku, gdy członek prezydium zrezygnuje z pracy lub, gdy jego dziecko opuści przedszkole

5. Wybór nowych członków rady rodziców w ciągu roku szkolnego może odbywać się na zasadzie:

 • indywidualnego zgłoszenia osoby zainteresowanej uczestnictwem w pracach rady,

 • propozycji członków rady rodziców, rodziców lub dyrektora.

 

6. Członek rady rodziców lub pełniący inne funkcje może złożyć pisemną rezygnację. Pismo kierowane jest do przewodniczącego. Odstąpienie od udziału w działalności rady rodziców może nastąpić w drodze:

 • zgłoszenia rezygnacji, która wymaga akceptacji rady rodziców,

 • odwołania na wniosek rodziców lub członków rady po uprzednim przegłosowaniu zwykłą większością głosów.

 

IV. ZADANIA CZŁONKÓW RADY RODZICÓW

 

Zadania Przewodniczącego Rady Rodziców:

 

1. Kierowanie całokształtem prac rady rodziców.

2. Reprezentuje rodziców na uroczystościach przedszkolnych

3. Opracowywanie projektu planu pracy rady wraz z planem finansowym na dany rok szkolny, z uwzględnieniem zadań wynikających z planu rozwoju placówki /zgodnie z zagadnieniami przewidzianymi do realizacji w danym roku szkolnym /.

4. Współdziałanie ze wszystkimi członkami rady rodziców, włączanie ich do realizacji planu pracy.

5. Kierowanie działalnością finansową rady rodziców (zatwierdzanie wydatków).

6. Przekazywanie dyrektorowi opinii i postulatów rady rodziców dotyczących działalności przedszkola.

7. Opracowanie opinii na temat pracy nauczyciela na wniosek nauczyciela, dyrektora lub odnośnych władz.

8. Zwoływanie i prowadzenie zebrań prezydium rady i rady rodziców:

- plenarne zebranie rady rodziców jest zwoływane przez prezydium co najmniej raz w roku,

- prezydium rady rodziców obraduje nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym.

9. Zwoływanie i prowadzenie zebrania w celu wyłonienia reprezentanta rodziców do komisji konkursowej powołanej w celu wyboru dyrektora przedszkola – wybór większością głosów przy obecności kworum składu rady rodziców, w głosowaniu jawnym.

 

Zadania Sekretarza Rady Rodziców:

 

1. Prowadzenie księgi protokołów posiedzeń (protokołowanie)rady rodziców.

2. Dbanie o prawidłowe przygotowanie zebrań rady rodziców.

 

Zadania Skarbnika Rady Rodziców

 

1. Czuwanie nad rytmiczną realizacją planu finansowego, prawidłowym i celowym gospodarowaniem funduszami rady rodziców.

2. Sprawdzanie na bieżąco dokumentów finansowych rady rodziców.

3. Zdawanie sprawozdania z wykonania planu finansowego rady rodziców dwa razy w roku ( luty, wrzesień ).

 

V. ORGANIZACJA PRACY RADY RODZICÓW

 

1. Rada rodziców wykonuje swoje zadania zgodnie z zatwierdzonym regulaminem oraz planem i terminarzem.

 

2. Zebrania rady są prowadzone i zwoływane przez przewodniczącego rady rodziców w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

3. Zebrania mogą być zwoływane także na wniosek złożony przez co najmniej 1/3 członków rady.

 

4. Porządek posiedzenia ustala osoba zwołująca zebranie.

 

5. W zebraniach rady rodziców może brać udział, z głosem doradczym, dyrektor przedszkola.

 

6. Do udziału w posiedzeniach rady rodziców mogą być zapraszane przez przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady, inne osoby z głosem doradczym.

 

7. Zebrania rady rodziców są protokołowane i stanowią dokumentację rady rodziców, która jest przechowywana w przedszkolu.

 

 

 

VI. ZASADY DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ I GOSPODARCZEJ RADY RODZICÓW

 

 1. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Fundusze są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym.

 

 1. Wysokość minimalnej składki na rzecz rady rodziców rodzice ustalają na zebraniu ogólnym.

 

 1. Rodzice mogą indywidualnie zadeklarować wyższą składkę od ustalonej.

 

 1. Rada rodziców może w uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby zainteresowanej zwolnić rodziców/opiekunów dziecka z wnoszenia części lub całości składki.

 

 1. Rodzice wpłacają ustaloną składkę w jednej lub w dwóch ratach.

 

 1. Zgodnie z decyzją rady rodziców składkę należy wpłacać do referenta przedszkola.

 

 1. Pieniądze przyjmowane są na dowód wpłaty KP, które są ponumerowane, ostemplowane i stanowią druki ścisłego zarachowania.

 

 1. Fundusze rady rodziców oraz obrót gotówką są księgowane.

 

 1. Dysponentami środków na rachunku bankowym rady rodziców są przewodniczący oraz dyrektor przedszkola.

 

 1. Do wypłat kwot z rachunku bankowego upoważniona jest przewodnicząca rady rodziców, dyrektor oraz referent, które podpisują czeki.

 

11. Fundusze rady rodziców są przeznaczane na: paczki choinkowe, upominki dla wszystkich dzieci z okazji Dnia Dziecka, upominki dla dzieci odchodzących do szkoły, słodycze i napoje na uroczystości przedszkolne, nagrody za udział w konkursach, przeglądach, opłacanie teatrzyków, koncertów lub innych imprez kulturalnych, zakup zabawek i pomocy dydaktycznych, wyposażenia przedszkola (zgodnie z planem finansowym na dany rok szkolny).

VII. KOMPETENCJE RADY RODZICÓW

 

Kompetencje stanowiące Rady Rodziców

lp.

uchwała

podstawa prawna

1

Uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego

art. 54 ust. 2 pkt 1 lit. a UoSO (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)

2

Uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu profilaktyki

art. 54 ust. 2 pkt 1 lit. b UoSO (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)

3

Uchwalanie regulaminu swojej działalności

art. 53 ust. 4 UoSO (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)

 

Kompetencje opiniodawcze Rady Rodziców

lp.

uchwała

podstawa prawna

1

Delegowanie przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora

Art. 36a ust. 6 pkt 3 lit. b UoSO (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)

2

Możliwość występowania do dyrektora szkoły i innych organów szkoły lub placówki, organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki

art. 54 ust. 1 UoSO (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)

3

Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły lub placówki

art. 54 ust. 2 pkt 2 UoSO (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)

4

Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora

art. 54 ust. 2 pkt 3 UoSO (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)

5

Opiniowanie podjęcia działalności w szkole stowarzyszeń lub innych organizacji

art. 56 ust. 2 pkt 2 UoSO (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)

6

Wnioskowanie o dokonanie oceny pracy nauczyciela

art. 6a ust. 1 pkt 5 ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.)

10

Opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu

art. 9c ust. 6 i 7 ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 Nr 97 poz. 674 z późn. zm.)

 

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Wszelkie zmiany w regulaminie mogą być dokonane w trybie jego przyjęcia.

2. Z wnioskiem o zmianę regulaminu może wystąpić przewodniczący lub rada rodziców, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

 

 

 

…………………………………..

Przewodnicząca Rady Rodziców

 

 

 

Uchwała Nr II/33

Rady Rodziców Miejskiego Przedszkola Nr1 w Sierpcu

z dnia 15 września 2009r.

 

w sprawie: uchwalenia regulaminu Rady Rodziców przy Miejskim Przedszkolu Nr1 w Sierpcu.

 

Na podstawie: - art. 53 i 54 ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256,poz.2572 z póź. zm.) - Statutu Miejskiego Przedszkola Nr1 w Sierpcu.

 

Rada Rodziców uchwala, co następuje:

§1

Uchwala się Regulamin Rady Rodziców przy Miejskim Przedszkolu Nr1 w Sierpcu – treść regulaminu stanowi załącznik nr1 do uchwały.

§2

Traci moc Uchwała Nr III/24 z dnia 4 października 2007r. Rady Rodziców w sprawie uchwalenia regulaminu Rady Rodziców przy Miejskim Przedszkolu Nr1 w Sierpcu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Przewodnicząca Rady Rodziców