Miejskie Przedszkole nr 1 "Słoneczna Jedyneczka" w Sierpcu

 

Nawigacja

STATUT MP1 28.11. 2017r. REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY RODZICÓW ??? Raport z ewaluacji problemowej

Dokumenty

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN_RADY_PEDAGOGICZNEJ.doc

 

 

 

 

 

Regulamin Rady Pedagogicznej

Miejskiego Przedszkola Nr1

 

w Sierpcu

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr II/175/2009

Rady Pedagogicznej MP Nr 1

z dnia 15 września 2009 roku

 

Rozdział I

Postanowienia wstępne

§ 1

Niniejszy regulamin rady pedagogicznej zostaje ustalony na podstawie: art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.) oraz Statutu Miejskiego Przedszkola Nr1w Sierpcu.

§ 2

1.  Rada pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola.

2.  Rada pedagogiczna realizuje swoje zadania statutowe dotyczące kształcenia, wychowania i opieki.

Rozdział II

Zadania i kompetencje rady pedagogicznej

§ 3

Podstawowym zadaniem rady pedagogicznej jest planowanie i analizowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola.

§ 4

Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

1.  przygotowanie projektu statutu przedszkola oraz przedstawienie propozycji jego zmian, a także przedłożenie go do uchwalenia radzie rodziców.

2.  opracowanie koncepcji rozwoju placówki,

3. zatwierdzanie planu pracy przedszkola , po zaopiniowaniu przez radę rodziców,

4.  podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców,

5.  uchwalenie regulaminu pracy rady pedagogicznej,

6.  ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,

7. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków ,

8. zatwierdzanie wniosków komisji lub zespołów powołanych przez radę pedagogiczną.

§ 5

Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1.  projekt planu finansowego przedszkola,

2.  wnioski dyrektora przedszkola o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

3.  organizację pracy placówki, zwłaszcza projektowaną organizację pracy w ciągu tygodnia,

4.  propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno- wychowawczych i opiekuńczych,

5. opiniuje program/programy wychowania przedszkolnego przedstawione przez nauczycieli dyrektorowi przedszkola, które dyrektor zatwierdza do realizacji w przedszkolu,

6. kandydatury osób do powierzenia funkcji kierowniczych w przedszkolu.

§ 6

Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w przedszkolu.

 

 

Rozdział III

Ogólne zasady działania rady pedagogicznej

§ 7

1.  Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.

2.  W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.

§ 8

1.  W zebraniach rady pedagogicznej może brać udział przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny na szkołą oraz przedstawiciel organu prowadzącego szkołę.

2.  W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola.

3.  Osoby, o których mowa w ust. 1-2 uczestniczą w tej części zebrania rady pedagogicznej, która dotyczy ich zakresu spraw.

4.  Osoby zaproszone, niebędące członkami rady pedagogicznej, nie biorą udziału w głosowaniach.

§ 9

1.  Zebrania rady pedagogicznej odbywają się zgodnie z przyjętym na początku roku szkolnego harmonogramem oraz w miarę bieżących potrzeb.

2.  Zebrania plenarne rady pedagogicznej organizowane są:

−   przed rozpoczęciem roku szkolnego,

−   po zakończeniu pierwszego semestru oraz rocznych zajęć w celu przedstawienia przez dyrektora przedszkola ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności placówki,

−   w miarę bieżących potrzeb.

3.  Zebrania rady pedagogicznej mogą być organizowane również w trybie nadzwyczajnym na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad przedszkolem oraz z inicjatywy:

−    przewodniczącego rady pedagogicznej,

−    organu prowadzącego,

−    co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

4.  Wystąpienia o organizację zebrania rady pedagogicznej w trybie nadzwyczajnym kierowane są w formie pisemnej do przewodniczącego.

5.  Wystąpienia o organizację zebrania rady pedagogicznej w trybie nadzwyczajnym powinny określać przyczynę zorganizowania zebrania oraz określać pożądany termin jego przeprowadzenia.

6.  Zebrania rady pedagogicznej prowadzi jej przewodniczący.

7.  W szczególnych przypadkach przewodniczący rady pedagogicznej może powierzyć prowadzenie zebrania rady pedagogicznej innemu nauczycielowi zatrudnionemu w przedszkolu.

8.  Przewodniczący o terminie i proponowanym porządku zebrania powiadamia wszystkich członków rady pedagogicznej przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem w sposób zwyczajowo przyjęty.

9.  Nadzwyczajne zebranie rady pedagogicznej może być zorganizowane w dniu powiadomienia.

10.  Zebrania rady pedagogicznej odbywają się w czasie wolnym od zajęć dydaktyczno –wychowawczych i opiekuńczych.

 

 

 

 

Rozdział IV

Szczegółowe zasady działania rady pedagogicznej

§ 10

1.  Przewodniczący rady pedagogicznej w szczególności:

−    opracowuje roczny plan pracy rady pedagogicznej,

−    przygotowuje, zwołuje i prowadzi zebrania rady pedagogicznej,

−    podpisuje uchwały rady pedagogicznej,

−    realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,

−    monitoruje stopień realizacji podjętych uchwał przez radę pedagogiczną,

−    informuje radę pedagogiczną o stopniu realizacji podjętych uchwał,

−    podpisuje protokóły z zebrań rady pedagogicznej,

−    wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa (jako dyrektor szkoły).

2.  Przygotowanie zebrania rady pedagogicznej przez przewodniczącego polega w szczególności na opracowaniu projektu porządku zebrania oraz zawiadomieniu członków rady pedagogicznej o terminie zebrania – z uwzględnieniem daty i godziny rozpoczęcia oraz o miejscu i proponowanym porządku zebrania.

§ 11

    Prawa i obowiązki członka rady pedagogicznej:

1.  Członek rady pedagogicznej ma prawo do:

−    czynnego udziału w zebraniach rady pedagogicznej,

−    składania wniosków i projektów uchwał,

−    udziału w pracach w stałych lub doraźnych komisjach lub zespołach powołanych przez radę pedagogiczną.

2.  Członek rady pedagogicznej zobowiązany jest do:

−    czynnego uczestnictwa w zebraniach rady pedagogicznej i jej komisjach lub zespołach, do których został powołany,

−    nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola,

−    współtworzenia na zebraniach rady pedagogicznej atmosfery życzliwości i koleżeństwa,

−    realizacji i przestrzegania uchwał i postanowień rady pedagogicznej,

−    składania sprawozdań z wykonania powierzonych zdań.

3.  W szczególnych przypadkach losowych członek rady pedagogicznej może być zwolniony z udziału w zebraniu, za zgodą dyrektora szkoły.

4.  Nieobecny członek rady pedagogicznej na zebraniu, zobowiązany jest do zaznajomienia się z protokołem i uchwałami przyjętymi na zebraniu oraz potwierdzenia znajomości postanowień własnoręcznym podpisem.

§ 12

1.  Porządek zebrania zatwierdza Rada Pedagogiczna.

2. Głosowanie w sprawie porządku zebrania odbywa się po otwarciu przez przewodniczącego zebrania i stwierdzeniu jego prawomocności (quorum) .

3.  Bezpośrednio przed głosowaniem w sprawie porządku zebrania, członkowie Rady Pedagogicznej mogą zgłaszać propozycje zmian w porządku zebrania.

4.  Propozycje zmian w porządku zebrania może również złożyć przewodniczący.

5.  Propozycje zmian w porządku zebrania przewodniczący poddaje pod głosowanie Rady Pedagogicznej.

 

 

 

Rozdział V

Tryb podejmowania uchwał

§ 13

1.  Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy jej członków.

2.   Przez zwykłą większość głosów należy rozumieć taką liczbę głosów, „za”, która przewyższa, co najmniej o jeden głos liczbę głosów "przeciw". Pomija się głosy "wstrzymujące się".

§ 14

Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są w głosowaniu jawnym lub tajnym.

§ 15

1.  Głosowanie jawne przeprowadza przewodniczący rady pedagogicznej.

2.  W głosowaniu jawnym członkowie rady pedagogicznej głosują przez podniesienie ręki.

3.  W przypadku równej liczby głosów o podjęciu uchwały decyduje głos przewodniczącego.

§ 16

1.  W głosowaniu tajnym podejmowane są uchwały w sprawach personalnych lub na wniosek członka rady pedagogicznej, przyjęty w głosowaniu jawnym.

2.  W głosowaniu tajnym członkowie rady pedagogicznej głosują kartami do głosowania przygotowanymi przez przewodniczącego rady pedagogicznej.

3.  Głosowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna, wybierana spośród członków rady pedagogicznej uczestniczących w zebraniu.

§ 17

1.  Rada pedagogiczna przy wyborze swoich przedstawicieli do Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na dyrektora przedszkola przeprowadza głosowanie tajne.

2.  Na karcie do głosowania kandydaci umieszczeni są alfabetycznie.

3.  Przedstawicielami rady pedagogicznej zostają ci kandydaci, którzy uzyskają największą liczbę głosów.

4.  W przypadku równej liczby głosów otrzymanych przez kandydatów na miejscu uprawniającym do udziału w Komisji Konkursowej, zarządza się powtórne głosowanie, pomiędzy tymi kandydatami.

§ 18

O wstrzymaniu wykonania uchwały rady pedagogicznej dyrektor przedszkola niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego przedszkole. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

 

 

 

Rozdział VI

Dokumentowanie zebrań

§ 19

Z zebrania rady pedagogicznej sporządza się protokół oraz listę obecności.

§ 20

1.  Członkowie rady pedagogicznej dokumentują swój udział na zebraniu podpisem na liście obecności.

2.  Listę obecności podpisuje przewodniczący rady pedagogicznej i protokolant.

3.  Protokolanta zebrania wybiera rada pedagogiczna spośród swoich członków.

4.  Rada pedagogiczna może wybrać protokolanta stałego lub na okres roku szkolnego.

 

 

5.  Protokół z zebrania rady pedagogicznej powinien zawierać:

−    numer i datę zebrania,

−    numery podjętych uchwał,

−    stwierdzenie prawomocności posiedzenia, tzw. quorum,

−    wykaz osób uczestniczących w zebraniu z głosem doradczym (jeżeli takie w zebraniu uczestniczyły),

−    zatwierdzony porządek zebrania,

−    stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania,

−    przebieg zebrania (streszczenie wystąpień i dyskusji),

−    treść zgłoszonych wniosków,

−    podjęte uchwały i wnioski,

−    podpisy przewodniczącego i protokolanta.

§ 21

1.  Protokoły z zebrań rady pedagogicznej są numerowane .

2.  Zebrania rady pedagogicznej numeruje się cyframi arabskimi, a uchwały cyframi rzymskimi.

3.  Członkowie rady pedagogicznej zobowiązani są do zapoznania się z treścią protokołu w terminie 14 dni od daty jego sporządzenia.

4.  Członkowie rady pedagogicznej zapoznają się z treścią protokołu w gabinecie dyrektora przedszkola.

5.  Księga protokołów nie może być wynoszona poza budynek przedszkola.

6.  Prawo wglądu do protokołów zebrań rady pedagogicznej mają upoważnieni pracownicy organu sprawującego nadzór pedagogiczny oraz organu prowadzącego.

§ 22

1.  Księga protokołów zawiera ponumerowane strony.

2.  Na ostatniej stronie księgi protokołów umieszcza się adnotację: „Księga zawiera ……. ponumerowanych stron i obejmuje okres od …… do …… ”. Pod adnotacją umieszcza się pieczęć szkoły oraz podpis dyrektora szkoły.

§ 23

1.  Uchwały rady pedagogicznej stanowią odrębny dokument, który jest załącznikiem do protokołu z zebrania. W protokole jedynie odnotowuje się, że podjęto uchwałę w danej sprawie.

2.  Dyrektor przedszkola prowadzi oddzielny rejestr uchwał rady pedagogicznej.

§ 24

1.  Protokół z poprzedniego zebrania rady pedagogicznej przyjmuje się na następnym zebraniu.

2.  Przyjęte przez radę pedagogiczną poprawki i uzupełnienia do protokołu z poprzedniego zebrania umieszcza się w protokole zebrania, na którym poprawki i uzupełnienia zostały przyjęte.

3.  Poprawki i uzupełnienia do protokołu umieszcza wyłącznie protokolant.

§ 25

1.  Protokoły z zebrań komisji i zespołów powołanych przez radę pedagogiczną stanowią dokumentację pracy Rady Pedagogicznej.

2.  Za przechowywanie protokołów z zebrań komisji i zespołów odpowiedzialny jest dyrektor szkoły.

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§ 26

1.  Rada pedagogiczna po opracowaniu regulaminu działania przyjmuje go w drodze uchwały.

2.  Nowelizację regulaminu działania rady pedagogicznej wprowadza się aneksem w drodze uchwały.

3.  Nowelizacja regulaminu może polegać na uchyleniu, zmianie lub uzupełnieniu dotychczasowych zapisów.

4.  Jeżeli liczba zmian w regulaminie działania rady pedagogicznej jest znaczna, przewodniczący opracowuje i przedkłada radzie pedagogicznej tekst jednolity.

10 dotyczy szkół, w których Rada Szkoły nie została powołana

§ 27

Regulamin działania rady pedagogicznej wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Pedagogicznej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Pedagogicznej

Miejskiego Przedszkola Nr1 w Sierpcu

 

Uchwała Nr II/175/09

Rady Pedagogicznej

Miejskiego Przedszkola Nr1 w Sierpcu

z dnia15 września 2009r.

 

w sprawie: uchwalenia Regulaminu Rady Pedagogicznej Miejskiego Przedszkola Nr1 w Sierpcu

 

Na podstawie : - art.43 ust 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256,poz.2572 z póź. zm.) - Statutu Miejskiego Przedszkola Nr1 w Sierpcu.

Rada Pedagogiczna uchwala, co następuje:

§1

Uchwala się Regulamin Rady Pedagogicznej Miejskiego Przedszkola Nr1 w Sierpcu – treść regulaminu stanowi załącznik nr1 do uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Miejskiego Przedszkola Nr1 w Sierpcu.

§3

Traci moc Uchwała Nr III/154/07 z dnia 4 października 2007r. Rady Pedagogicznej w sprawie uchwalenia regulaminu Rady Pedagogicznej Miejskiego Przedszkola Nr1 w Sierpcu.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Przewodnicząca Rady Pedagogicznej