Miejskie Przedszkole nr 1 "Słoneczna Jedyneczka" w Sierpcu

 

Nawigacja

Profil przedszkola Historia przedszkola Zajęcia dodatkowe

O przedszkolu

Profil przedszkola

      „Słoneczna Jedyneczka” zapewnia bezpieczny, radosny rozwój wszystkim swoim wychowankom.

Traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo. Sprawiamy, że czują się one kochane, akceptowane i szczęśliwe.

       Przygotowujemy je do przeżywania sukcesu, ale i do radzenia sobie  z porażkami.

Spełniamy oczekiwania rodziców :                 

 •  Zapewniamy poczucie bezpieczeństwa.
 •  Wspieramy indywidualny rozwój  osobowości dziecka.
 •  Promujemy zdrowie fizyczne i psychiczne.
 •  Zapewniamy pełną opiekę dydaktyczną i wychowawczą.
 •  Wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.
 •  Realizację programów własnych.
 •  Ciekawą ofertę zajęć dodatkowych
 •  Bogaty harmonogram  uroczystości przedszkolnych.
 •  Aktywizujące metody pracy z dziećmi.
 •  Udział dzieci w wielu konkursach.
 • Atrakcyjne wycieczki, spacery oraz bezpieczny i dobrze  zagospodarowany plac zabaw.

 

Stosujemy w pracy z dziećmi aktywizujące metody pracy:

 

 • metoda prof. Edyty Gruszczyk - Kolczyńskiej – dziecięca matematyka
 • ruch rozwijający Weroniki Sherborne – metoda gwarantująca prawidłowy rozwój fizyczny dziecka i pomagająca zdobyć poczucie bezpieczeństwa i pewności siebie. Stwarza okazję do współdziałania i partnerstwa oraz umiejętności rozluźniania się po okresie napięcia i koncentracji
 • drama - uczy poprzez osobiste doświadczenie – uczestnictwo lub obserwowanie scenek. Rozwija umiejętność wyrażania siebie poprzez dialog w rolach sytuacyjnych, gry i zabawy
 • gimnastyka ekspresyjna Rudolfa Labana - improwizacja ruchowa
 • pedagogika zabawy KLANZA - zabawy i gry integrujące grupę, wyzwalające aktywność
 • gimnastyka mózgu Paula Dennisona – to ćwiczenia relaksacyjne i energetyzujące służące integracji półkul mózgowych w celu efektywniejszego działania. Sprzyja harmonijnemu rozwojowi, pomaga przezwyciężyć rozmaite trudności dziecka
 • techniki relaksacyjne, parateatralne, bajkoterapia
 • Metoda Dobrego Startu – metoda słuchowo – wzrokowo - ruchowa, w której ważną role odgrywają 3 elementy: słuchowy (piosenka), wzrokowy (wzory graficzne), motoryczny (wykonywanie ruchów w czasie odtwarzania wzorów graficznych zharmonizowanych z rytmem piosenki) – poznawanie wielozmysłowe.
 • Zastosowanie narzędzi myślowych TOC w pracy z dziećmi

 

Udział przedszkolaków w akcjach charytatywnych

na rzecz środowiska lokalnego:

 • Koncert Charytatywny  „ Dla Anetki – najmłodsi z pomocą” – org. SP2, ZSz nr1 oraz Sierpeckie Stowarzyszenie „Szansa na Zycie”,
 • III  Koncert Charytatywny  „Najmłodsi z pomocą – dla Paulinki”,
 • „Pomoc dla Adasia” – wychowanka przedszkola – finansowa zbiórka funduszy do puszki w sklepie  z przeznaczeniem na leczenie i rehabilitację dziecka / zaangażowanie rodziców oraz personelu MP 1/
 • wspólnie z rodzicami - zbiórka odzieży zimowej  dla naszej wychowanki.
 •  Akcja „Pluszaki  dla dzieci z Caritasu” oraz Mikołajkowe zabawki dla wychowanków  Domu Dziecka.
 • Mały wolontariat z pomocą dla swoich chorych przyjaciół,
 • Prowadzenie przez nauczycielki ze „Słonecznej Jedyneczki” zabawy choinkowej dla dzieci z Urzędu Miasta Sierpc w 2015r. oraz organizacja choinki osiedlowej wspólnie z Zarządem Osiedla Nr 7  w styczniu 2016r.
 • Występy przedszkolaków na uroczystości dla seniorów w MOPS  w Sierpcu
 • Na co dzień przedszkolny plac zabaw udostępniany jest dzieciom objętych opieką MOPS-u.

 

 

        NASZA KADRA

       Wszystkie nasze nauczycielki posiadają wykształcenie wyższe pedagogiczne oraz wymagane przez MEN kwalifikacje zawodowe do pracy w przedszkolu. Jest to świetnie przygotowana kadra wnosząca ciepłą i przyjazną atmosferę dającą radość dzieciom. W takim otoczeniu dzieci czują się bezpieczne i bardzo chętnie przychodzą do naszego przedszkola.

Nauczycielki biorą czynny udział w szkoleniach, warsztatach, kursach oraz studiach podyplomowych podnosząc swoje kwalifikacje oraz poszerzając umiejętności, wykorzystywane do rozwijania zainteresowań przedszkolaków.

Placówką kieruje 

mgr Ewa Mirosława Krydzińska  - n. dyplomowany

Pedagogika wczesnoszkolna

Organizacja i Zarządzanie Oświatą, 

Terapia pedagogiczna


Pedagogika korekcyjno – kompensacyjna i logopedia szkolna.

 

kadra pedagogiczna:

mgr Danuta Borowska  – n. dyplomowany  

Wychowanie przedszkolne

Terapia pedagogiczna.

 

mgr Beata Gąsewicz   –  n. dyplomowany

Pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

Wczesna interwencja i  wspomaganie rozwoju dziecka

Pedagogika korekcyjno - kompensacyjna i logopedia szkolna

 

mgr Agnieszka Kożuchowska – n. mianowany

 Pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne 

Taniec i rytmika.

 

mgr Alicja Ewa Pawlak  – n. dyplomowany  

Wczesna edukacja

 Organizacja i Zarządzanie Oświatą,

Pedagogika  korekcyjno – kompensacyjna i logopedia szkolna.

 

mgr Katarzyna Skarżyńska   -  n. kontraktowy

 Edukacja wczesnoszkolna z j. angielskim

mgr Katarzyna Chmielewska - n. stażysta

 Edukacja wczesnoszkolna 

Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

 

personel administracji i obsługi:

Alina Szpakowska – referent ds. finansowo-kadrowych

Alina Szpakowska – pomoc nauczyciela

 E. Czajkowska – woźna oddziałowa

 Anna Puszcz – woźna oddziałowa

  Joanna  Peszyńska – woźna oddziałowa

 

Oddziały przedszkolne:

3-4-5 latki

p. Beata Gąsewicz

p. Katarzyna Chmielewska

p. Alina Szpakowska

p. Anna Puszcz

 

 

5 latki

p. Agnieszka Kożuchowska

p.Katarzyna Skarżyńska

p. Joanna Peszyńska

 

6-latki

p. Danuta Borowska

p. Ewa Krydzińska

p. Iwona Czajkowska

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

6.30 – 8.00 -  zajęcia dodatkowe -  ponad podstawę programową

8.00 – 13.00 - czas przeznaczony na realizację podstawy programowej

13.00 – 16.00 - zajęcia dodatkowe /ponad podstawę programową/ w ramach realizacji programów opracowanych przez nauczycielki  (zajęcia plastyczne, muzyczno- ruchowe, literackie, przyrodniczo-ekologiczne, usprawniające aparat mowy).

W tym czasie realizowane są również  zajęcia z języka angielskiego.

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI MŁODSZYCH

3 - 4 letnich

 

 

Czas rozpoczęcia  i zakończenia aktywności

 

Rodzaj aktywności dzieci

Czas realizacji podstawy programowej

 

ZAJĘCIA DODATKOWE – PONAD PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ

6.30 – 8.00

6.30 – 8.00

 

 • Schodzenie się dzieci ze wszystkich grup wiekowych w jednej sali.
 • Zajęcia integrujące w grupie zróżnicowanej wiekowo, gry i zabawy: ze śpiewem, manipulacyjne indywidualne oraz w małych zespołach.
 • Zabawy dowolne w wybranych kącikach zainteresowań.

 

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ

8.00 – 13.00

8.00 – 8.30

 

 • Zabawy dowolne podejmowane przez dzieci.
 • Zabawy ruchowe i rytmiczno - ruch.

20 min. ZD  

10 min. R

8.30 – 9.00

 • Przygotowanie do śniadania.   
 • Śniadanie

30 min. OP

9.00 – 9.30

 • Zintegrowane zajęcia programowe i zabawy organizowane z całą grupą.

30min. D

9.30– 10.00

 • Zabawy dowolne podejmowane przez dzieci.

30 min. ZD

10.00-11.20

 

 • Czynności samoobsługowe w szatni
 • Zajęcia i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu (organizowane i swobodne), spacery i wycieczki plenerowe, pobyt na placu zabaw.

10 min. OP   

70 min. PP

11.20– 11.30

 

 • Czynności porządkowo – higieniczne, przygotowanie do obiadu.

10 min. OP

     

11.30–12.00

 • Obiad.  

30 min. OP

12.00–12.10

 • Higiena poobiednia                                                             

10 min. OP

12.10 -12.25

 

 • Praca indywidualna i w małych zespołach pod kierunkiem nauczyciela.

15 min. D

12.25– 12.40

 

 • Zabawy dowolne podejmowane przez dzieci.

15 min. ZD

12.40– 13.00

 • Czynności samoobsługowe i higieniczne.

20 min. OP

 

ZAJĘCIA DODATKOWE – PONAD PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ

13.00 – 16.00

13.00– 14.00

 

 • Odpoczynek poobiedni, zajęcia i zabawy relaksacyjne  –  słuchanie muzyki, spotkanie z literaturą dziecięcą, pobyt na placu zabaw.
 • Zajęcia dodatkowe.

 

14.00– 14.15

 

 • Zabawy ruchowe ze śpiewem.
 • Czynności higieniczno – porządkowe.

 

14.15– 14.30

 • Podwieczorek

 

14.30– 15.00

 

 • Zajęcia dodatkowe  organizowane na terenie przedszkola i poza przedszkolem: przyrodniczo – ekologiczne, ruchowo - taneczne, plastyczne, nauka języka obcego Koła zainteresowań.

 

15.00– 16.00

 

 • Zabawy swobodne i organizowane w sali lub w ogrodzie przedszkolnym.
 • Zabawy i gry  integracyjne w grupie zróżnicowanej wiekowo.
 • Rozchodzenie się dzieci

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI STARSZYCH

5 - 6 letnich

 

 

Czas rozpoczęcia  i zakończenia aktywności

 

Rodzaj aktywności dzieci

Czas realizacji podstawy programowej

ZAJĘCIA DODATKOWE – PONAD PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ

6.30 – 8.00

6.30 – 7.30

 

 • Schodzenie się dzieci ze wszystkich grup wiekowych w jednej sali.
 • Zajęcia integrujące w grupie zróżnicowanej wiekowo, gry i zabawy: ze śpiewem, manipulacyjne indywidualne oraz w małych zespołach.

 

7.30 – 8.00

 

 • Zajęcia wyrównawcze -  indywidualne lub w małych zespołach.
 • Zabawy dowolne w wybranych kącikach zainteresowań.
 • Rozmowy kierowane indywidualne i w zespołach służące rozbudzaniu i rozwijaniu zainteresowań dzieci.

 

 

 

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ

8.00 – 13.00

8.00 – 8.30

 

 • Zabawy dowolne podejmowane przez dzieci z ich inicjatywy.
 • Zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne.

20 min. ZD  

10 min. R

8.30 – 9.00

 • Przygotowanie do śniadania.   
 • Śniadanie

30 min. OP

9.00 – 10.00

 • Zintegrowane zajęcia programowe i zabawy organizowane z całą grupą,  j.angielski

60min. D

10.00– 10.10

 • Zabawy dowolne podejmowane przez dzieci.

10 min. ZD

10.10– 11.20

 

 • Czynności samoobsługowe w szatni
 • Zajęcia i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu (organizowane i swobodne), spacery i wycieczki plenerowe, pobyt na placu zabaw, obserwacje.

10 min. OP    60 min. PP

11.20 – 11.30

 • Czynności porządkowo – higieniczne, przygotowanie do obiadu.

10 min. OP

11.30 – 12.00

 • Obiad.  

 

30 min. OP

12.00 – 12.10

 • Higiena poobiednia, mycie zębów.                                                            

10 min. OP

12.10 – 12.40

 

 • Zabawy dowolne podejmowane przez dzieci.

30 min. ZD

12.40 – 13.00

 • Czynności samoobsługowe i higieniczne.
 • Praca wyrównawcza, indywidualna i w małych zespołach.

20 min. OP

 

ZAJĘCIA DODATKOWE – PONAD PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ

13.00 – 16.00

13.00 – 14.00

 

 • Odpoczynek poobiedni, zajęcia i zabawy relaksacyjne  –  słuchanie muzyki, spotkanie z literaturą dziecięcą, pobyt na placu zabaw.
 • Zajęcia dodatkowe.

 

14.00 – 14.15

 

 • Zabawy ruchowe ze śpiewem.
 • Czynności higieniczno – porządkowe.

 

14.15 – 14.30

 • Podwieczorek

 

14.30 – 15.00

 

 • Zajęcia dodatkowe  organizowane na terenie przedszkola i poza przedszkolem: przyrodniczo – ekologiczne, ruchowo - taneczne, plastyczne, Koła zainteresowań.

 

15.00 – 16.00

 

 • Zabawy swobodne i organizowane w sali lub w ogrodzie przedszkolnym.
 • Zabawy i gry  integracyjne w grupie zróżnicowanej wiekowo.
 • Kontakty indywidualne z rodzicami.
 • Rozchodzenie się dzieci

 

 

ZD – zabawy dowolne, swobodne, przy niewielkim udziale nauczyciela,

OP – czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne, inne,

D – zajęcia dydaktyczne, realizowane wg programu,

PP – pobyt na świeżym powietrzu, gry i zabawy ruchowe, prace i obserwacje przyrodnicze,

R – zabawy ruchowe.